วว./กฟผ.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ยกระดับผู้ประกอบการชุมชน

วว./กฟผ.ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ยกระดับผู้ประกอบการชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายจรัญ คำเงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพองด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลกุดน้ำใส นายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน   และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง  ร่วมลงนาม ในวันที่  18  สิงหาคม  2560 ณ โรงไฟฟ้าน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

การลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบและยกระดับผู้ประกอบการชุมชุนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง จำนวน 3 ตำบล 37 หมู่บ้านประกอบด้วย ตำบลกุดน้ำใส  ตำบลม่วงหวาน และตำบลโคกสูง  โดยใช้ วทน. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ ให้สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในระดับสากล อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศต่อไป