สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นที่พึ่งทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างมั่นคงและยั่งยืน คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจำปี 2567

“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมเงินทุนของกลุ่มสมาชิกเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น รับฝากเงิน ให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาชิก ภายใต้อุดมการณ์เพื่อมุ่งช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปีนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็น “สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ” ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประจำปี 2567 เนื่องจากสหกรณ์แห่งนี้พัฒนาองค์กรได้อย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมค่านิยมประหยัดอดออม ทำให้มีสัดส่วนเงินรับฝากจากสมาชิกมากกว่ายอดเงินกู้ สหกรณ์ใช้ทุนตัวเองในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พึ่งแหล่งเงินทุนภายนอก ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนเพื่อชุมชนมีพื้นที่ให้บริการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเป็นข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ต่อมาได้ขยายฐานสมาชิกโดยเปิดรับสมาชิกทั่วไปที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งพัฒนาคน สร้างสังคมและเศรษฐกิจให้เอื้อต่อความเป็นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ภายใต้การนำของประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ สุขพันธ์ ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รอบ 5 ปีเพื่อกำหนดกรอบทิศทางในการบริหารงาน มีการนำแผนไปปฏิบัติและติดตามประเมินผล มีการประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสมาชิก ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานของสหกรณ์มีผลกำไรทุกธุรกิจสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์ที่ใช้ทุนภายในทั้งสิ้น สหกรณ์จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจ เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ และสหกรณ์ได้สนับสนุนสวัสดิการให้สมาชิกและครอบครัวทั้งด้านการศึกษา ด้านการรักษาพยาบาลและอื่นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมคืนความสุขให้กับสมาชิกทำให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาที่จะทำธุรกิจกับสหกรณ์ทุกประเภทเบ็ดเสร็จในที่เดียว ไม่สนใจพึ่งบริการจากสถาบันการเงินอื่นๆ

นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด การดำเนินงานการบริหารจัดการงาน การควบคุมภายใน ทั้งด้านเงินทุนด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ เพื่อให้สมาชิกเชื่อมั่น และศรัทธาในระบบสหกรณ์

ที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด ได้ดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินงานสหกรณ์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์ต้องรายงานผลการประเมินความเสี่ยง 5 ด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้ข้อมูลดังกล่าวปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

นางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

“ด้านสหกรณ์ได้มีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรของสหกรณ์เป็นประจำทุกปี เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ และสิทธิที่พึงจะได้รับเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพบปะพูดคุย ทราบความต้องการ หรือข้อขัดข้องในการดำเนินงานสหกรณ์ เป็นความเอาใจใส่ในบุคลากรของสหกรณ์ทุกฝ่าย” สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ทุกวันนี้ สถาบันการเงินทั่วไปมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่ถึงร้อยละบาท หากกู้เงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7-10 หากสมาชิกมากู้เงินสหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 7 บาท ส่วนบริการเงินฝากก็มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 1.90-3.4 ตามประเภทของเงินฝาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่มีอัตราเบี้ยเงินกู้ต่ำ และมีดอกเบี้ยเงินฝากสูง แต่ไม่เน้นแข่งขันทางธุรกิจกับใคร เพราะมุ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์เป็นหลัก

ในอดีตสหกรณ์แห่งนี้มีสัดส่วนเงินกู้เยอะ ต่อมาสมาชิกมีการวางแผนการบริหารการเงินคือ ลดการเป็นหนี้ลง เพิ่มสัดส่วนยอดเงินออมสูงขึ้น ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจำนวน 2,235 ราย แต่มียอดกู้เงินเพียงแค่ 1,047 คน คิดเป็นร้อยละ 46 เท่านั้น เนื่องจากสหกรณ์ส่งเสริมสมาชิกวางแผนการออมเงินเป็นประจำทุกเดือน ทำให้เกิดลักษณะนิสัยการออมและวินัยทางการเงิน ทำให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งทางการเงิน เพราะสมาชิกมียอดหนี้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด สะท้อนความมั่นคงทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์แต่ละครอบครัว กินดีอยู่ดี ภาระหนี้ลดลง

“ด้านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้มีการเตรียมตัว วิเคราะห์ข้อมูล สถานภาพสหกรณ์ เพื่อกำหนดประเด็นในการแนะนำส่งเสริม โดยนำเกณฑ์ประเมินสหกรณ์ดีเด่นเข้าไปชี้แจง และให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ร่วมประเมินความพร้อม และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของสหกรณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยร่วมกันคิดและพัฒนาในแต่ละด้าน รวมทั้งมีระบบการจัดการที่ดี ซึ่งการดำเนินงานที่เป็นระบบ ส่งผลให้สหกรณ์ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้” สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่สุด