กรมหม่อนไหมเร่งผลิตหม่อนไหมมูลค่าสูงตามหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ยกระดับการผลิตผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ขยายตลาดในไทยและทั่วโลก

กรมหม่อนไหม จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเล็งเห็นว่า “ไหมคือศรีแห่งแผ่นดิน” จึงมีพระราชดำริให้มีหน่วยงานดูแลงานด้านหม่อนไหมอย่างครบวงจร เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนางานด้านหม่อนไหมมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ในปีนี้ กรมหม่อนไหมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรหม่อนไหมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรต้อง “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด” ในกระบวนการผลิตต้นน้ำ วางเป้าเพิ่มจำนวนเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ทั้งส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่และฟื้นฟูเกษตรกรหม่อนไหมรายเดิมให้หันกลับมาปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ สปก. และ คทช. เพื่อให้เกษตรกรผลิตเส้นไหมและผ้าไหมมีคุณภาพเพียงพอต่อกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการผลิตผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นมาตรฐานผ้าไหมไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานไว้

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม

ประการต่อมา เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหมคุณภาพดีมีผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งเร่งปรับปรุงพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหม่อนไหมให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างเพียงพอ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานหม่อนไหมในพื้นที่โครงการพระราชดำริต่างๆ และขยายผลโครงการไปสู่ชุมชน ให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ในถิ่นฐานของตนเอง

พันจ่าเอก ประเสริฐ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรทั้งในส่วนของการเลี้ยงไหมหัตถกรรมและการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านกลไกการเรียนรู้ต่างๆ โดยจับมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมการทำเกษตรพันธสัญญา ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้รับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับที่แน่นอน ควบคู่กับการเร่งสร้างเกษตรกรรายใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน เส้นไหม/รังไหม

กรมเร่งพัฒนาการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหมหม่อน และไข่ไหมอีรี่ที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพดี และปราศจากโรค ไว้บริการแก่เกษตรกรในปีนี้มีแผนดำเนินการผลิตพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดีตามความต้องการของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี จำนวน 111,100 แผ่น เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรหม่อนไหมทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

ประการต่อมา กรมมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกใหม่ๆ ในการขยายมูลค่าเพิ่มสินค้าหม่อนไหม “สู่เกษตรมูลค่าสูง” ตามหลัก “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบหม่อน หม่อนผลสด รังไหม ดักแด้ โดยเชื่อมโยงตลาดกับสถาบันเสริมความงาม โรงพยาบาล ฯลฯ ประสานความร่วมมือกับจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมกับเส้นทางการท่องเที่ยว

กรมส่งเสริมการขยายตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ร่วมมือจากสำนักการเกษตรต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ “เครื่องหมายตรานกยูงพระราชทาน” เพื่อสร้างความมั่นใจมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของผ้าไหมไทยให้แก่ตลาดต่างประเทศ และจัดอบรมเกษตรกรเรื่องหลักสูตรการสร้างคอนเทนต์ในการทำการตลาดและส่งเสริมการขายทางสื่ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น TIKTOK LAZADA SHOPEE Facebook และ Line Official

“ในปีนี้ กรมหม่อนไหมมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ และอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและทรัพยากรทางชีวภาพด้านหม่อนไหม ขอให้เกษตรกรเชื่อมั่นในการทำงานของกรมหม่อนไหม ที่พร้อมส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมให้เติบโตอย่างยั่งยืนคู่กับประเทศไทยต่อไป” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวในที่สุด