ร้านสหกรณ์ รพ.มหาราช นครศรีฯ คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ชูจุดเด่น “ใส่ใจ เข้าใจ มีน้ำใจ” พาสมาชิกสร้างรายได้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยก “ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด” ต้นแบบความสำเร็จ บริการเป็นเลิศ ถือคติ “เข้าใจ ใส่ใจ มีน้ำใจ” สู่ความสำเร็จคว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ พร้อมเดินหน้านำแนวคิด วิธีการบริหารจัดการเป็นตัวอย่างขยายผลไปยังสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศ ส่งต่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสหกรณ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืน

นายเฉลิม นวมนิ่ม สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทสหกรณ์ร้านค้า เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสหกรณ์ให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้เกิดขวัญกำลังใจในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

โดยร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2522 มีสมาชิกแรกตั้ง 89 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,837 คน สหกรณ์ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้าอุปโภค-บริโภคมาจำหน่ายหลากหลายประเภท

ในช่วงแรกสหกรณ์ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกทำอาหารกล่องมาฝากขายกับร้านสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2565 สหกรณ์เปิดให้มีการเพิ่มผู้ฝากขายเป็นบุคคลภายนอก โดยกำหนดให้ผู้ที่นำสินค้ามาฝากขายจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร อย่างสม่ำเสมอ อาหารต้องถูกหลักสุขอนามัยและมุ่งเน้นสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ร้านสหกรณ์ฯ ยังดำเนินการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เพจเฟสบุ๊คของสหกรณ์ ไลน์กลุ่ม ร่วมถึงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของร้านสหกรณ์ฯ มีความยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

และนอกจากความใส่ใจและการคำนึงถึงสุขลักษณะของผู้บริโภคแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด คือ ความสามารถในการบริหารและการจัดการที่ดีเยี่ยม โดยคณะกรรมการได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการบริหารงาน มีการนำแผนไปปฏิบัติและติดตามผล รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ จนถึงสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งสหกรณ์ยังเปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่และสมาชิกเดิมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีการให้การศึกษาอบรมในด้านการบริหารงานแก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของสหกรณ์ มีการจัดทำงบการเงินและนำเสนอคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งผลการดำเนินงานมีกำไรทุกธุรกิจ สะท้อนให้เห็นความสามารถในการบริหารจัดการ โดยปีบัญชีล่าสุดสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจรวม 50,233,600 บาท และกำไรสุทธิ 3,006,018 บาท

“ในฐานะของหน่วยงานในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทั้งการให้องค์ความรู้ กำกับ แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปแจ้งให้สหกรณ์ทราบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ สามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป” นายเฉลิม กล่าวทิ้งท้าย