สหกรณ์โคนมท่าหลวง คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ สู่โครงการต้นแบบโคนมไทยที่มีประสิทธิภาพ 

สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสหกรณ์โคนม โดดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการเก็บข้อมูลโคนมและแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ สู่สหกรณ์โคนมต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการทั้งด้านประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมและคุณภาพน้ำนม โดยจะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.. 2567 

นายกฤตพจน์ ไชโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
นายกฤตพจน์ ไชโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี

นายกฤตพจน์ ไชโย สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้เข้าไปแนะนำ ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเรื่องการดำเนินงานและการบริหารจัดการ และองค์ความรู้ในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ

ด้าน นายสุทธินัย พันธ์แก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี กล่าวถึงจุดเด่นของสหกรณ์ ที่ผ่านการคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยผลงานหลักมาจากโครงการระบบฐานข้อมูลโคนมสมาชิก (G-Dairy) เป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการเลี้ยงโคนม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ มีการนำระบบฐานข้อมูล G-Dairy มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาสายพันธุ์โคนม ด้วยการรวบรวมข้อมูลโคนมของสมาชิกทั้งหมดแบบ Real – Time นำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิต จำแนกปัญหาต่างๆ ที่ฟาร์มโคนมต้องเผชิญ แล้วส่งต่อข้อมูลเกษตรกรที่ให้ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมออาสา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสมาชิก ส่งผลให้ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์และผลผลิตโคนมของสมาชิกดีขึ้น

นอกจากนี้ สหกรณ์ยังมีโครงการให้บริการกับสมาชิกแบบครบวงจร โดยการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนในการผลิตน้ำนมโค ส่งผลให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์เดือนละ 1,000 บาท และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพและผลตอบแทนจากผลผลิต การลดต้นทุน รายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 เดือนมกราคม พ.. 2533 มีจำนวนสมาชิก 110 คน สหกรณ์ให้บริการด้านธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และรับฝากเงิน อีกทั้งเป็นหนึ่งในสหกรณ์โคนมต้นแบบ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพสมาชิกในการบริหารจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการ

จากผลการดำเนินงาน 3 ปี สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงิน อยู่ในระดับมั่นคงดีทั้ง 3 ปี แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี โดยปีบัญชีล่าสุดมีปริมาณธุรกิจ 260,652,250.50 บาท กำไรสุทธิ 5,141,872.34 บาท จ่ายเงินปันผลให้สมาชิก 1,034,132.34 บาท และจ่ายเงินเฉลี่ยคืน 1,476,303.13 บาท สหกรณ์ได้จัดและจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิก ด้านการสงเคราะห์และด้านอื่นๆ และมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่ในระดับดี 3 ปีบัญชี

รางวัลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ทางสหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบอย่างสหกรณ์ที่ดี เพราะทุกคนตั้งใจกันทำงานทั้งสมาชิกและกรรมการ มาถึงจุดนี้ได้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกทุกคนนายสุทธินัย กล่าวทิ้งท้าย