กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” พร้อมส่งเสริมเกษตรกรรวมกลุ่มเข้มแข็ง หวังยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถือฤกษ์ดีจัดงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” ตั้งเป้าส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง ช่วยยกระดับรายได้ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน

นายสันทาน สีสา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสันทาน สีสา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น 3,995 กลุ่ม มีสมาชิกจำนวน 339,162 คน โดยมีมูลค่าปริมาณธุรกิจสูงถึง 7.7 พันล้านบาท ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มุ่งมั่นส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้สามารถบริการสมาชิกด้านการให้สินเชื่อเพื่อการผลิต ส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิก จัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร และรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย

โดยยึดนโยบาย “มุ่งพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง” ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรกว่าร้อยละ 30 มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 และยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการบริการสมาชิก การบริหารจัดการองค์กร และจัดการธุรกิจ ส่งผลให้การทำธุรกิจของเกษตรกรสามารถช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

“อย่างที่กล่าวไปข้างต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพร้อมให้กลุ่มเกษตรกร ด้วยการอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดแก่กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และประมง ให้สามารถดำเนินการผลิตตามกลุ่มอาชีพ พร้อมเชื่อมโยงตลาดเพื่อเป็นฐานรองรับผลผลิตของกลุ่ม เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการผลิตสำหรับการขับเคลื่อนตามนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรได้อย่างครบวงจร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

สำหรับงาน “52 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง “กรมส่งเสริมสหกรณ์” และ “คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย” ซึ่งงานมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า) มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง รวมถึงการจัดนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร/จัดแสดงผลงานกลุ่มเกษตรกรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ดีมีคุณภาพให้เป็นที่แพร่หลายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง