ไทยจับมือกัมพูชา เร่งจัดทำมาตรฐานเพื่อลดการเผาในภาคเกษตร มุ่งแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

มกอช. หารือกัมพูชา ยกระดับความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เร่งร่วมกันจัดทำมาตรฐานการผลิตพืชแบบไม่เผา มุ่งแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน โดยมีข้าวโพดเป็นสินค้านำร่อง และร่วมกันส่งเสริมการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางเทคนิคด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 1 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงกัมพูชา โดยมีผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ มกอช. เข้าร่วม

ที่ประชุมได้หารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้าน SPS ระหว่างไทยและกัมพูชา โดยฝ่ายไทยเน้นย้ำนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ซึ่งปัจจุบัน มกอช. อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการผลิตพืชแบบไม่เผา โดยมีข้าวโพดเมล็ดแห้งเป็นสินค้านำร่อง และอาจยกระดับเป็นมาตรฐานบังคับและเงื่อนไขการนำเข้าในอนาคต ซึ่งฝ่ายกัมพูชาสนใจมีความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวอย่างยิ่ง เนื่องจากเห็นว่าการเผาในภาคเกษตรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไขเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบในการส่งเสริมใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-SPS) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกภายใต้กรอบความตกลงความร่วมมือทางเทคนิคด้าน SPS ไทย-กัมพูชา ซึ่งลงนามร่วมกันตั้งแต่ปี 2546 ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบให้มีการหารือเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของกรอบความตกลงฉบับนี้ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการดำเนินการด้าน SPS ในปัจจุบันมากขึ้นต่อไป