กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานใหญ่ 7 มิถุนา วันสหกรณ์นักเรียน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เตรียมความพร้อมจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ภายใต้แนวคิด “1 หยด รดต้นกล้า 7 มิถุนา วันสหกรณ์นักเรียน” พร้อมมอบโล่รางวัลโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับวันสหกรณ์นักเรียนในปีนี้ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์จากหน่วยงานภายนอกและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนที่มีผลงานเด่น นิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลอีกมากมาย รวมทั้งกิจกรรมออนทัวร์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กิจกรรมเสวนา การประกวดผลงาน การจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน 15 โรงเรียน นอกจากนี้ ได้มีการ Live สด กิจกรรมภายในงานอีกด้วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสนองพระราชดำริด้านการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ และส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การสหกรณ์ให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสหกรณ์นักเรียนระหว่างโรงเรียนต่างๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สามารถขยายผลสู่โรงเรียนอื่นได้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองพระราชกระแสรับสั่ง โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน และกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยจุดเริ่มต้นได้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต่อมาได้ขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมเรื่องการสหกรณ์แก่ครูผู้สอน ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดการขยายผลไปในโรงเรียนในพระราชดำริ โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จึงนับเป็นกระบวนการสร้างคนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตัวเอง มีทักษะในการทำงานร่วมกัน และมีคุณธรรม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อเติบโตขึ้นเด็กๆ เหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมีความคิด วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถดูแลสังคมได้ ด้วยการนำกลไก “สหกรณ์” มาเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และขบวนการสหกรณ์ที่เข้มแข็งจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป