บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งเสริมความรู้เกษตรกรไทย เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพของทุเรียน แข่งขันในตลาดโลก

ทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากมีความต้องการสูงของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพของทุเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร ซึ่งการจัดอบรมส่งเสริมด้านความรู้และด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน โดยเฉพาะการจัดการในเรื่องธาตุอาหารอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จึงได้มีโครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกร เรื่อง เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ทุเรียนไทย เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและคำแนะนำจากนักวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้และประสบการณ์การปลูกทุเรียน โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

นายสมรักษ์ ลิชิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการส่งเสริมความรู้เกษตรกร เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ทุเรียนไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมของบริษัทที่ได้จัดทำมาต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการเพิ่มผลผลิต และทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จึงได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และพันธมิตรภาคเอกชน จัดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ทุเรียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในสวนทุเรียนของตนเอง ทั้งได้ทำวิจัยร่วมกันเพื่อเพิ่มผลผลิตทุเรียนและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งหานวัตกรรมใหม่ๆ และการใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับทุเรียน

“สำหรับการจัดงานสัมมนานั้น ก็เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกรไทย ในการที่จะเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดี ในการที่เกษตรกรไทยจะได้นำไปใช้ ประยุกต์ในสวนทุเรียนของตนเอง จะได้มีรายได้ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสมรักษ์ กล่าว

นายสมรักษ์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ มีความยินดีที่เห็นโครงการนี้เกิดขึ้นและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในทุกๆ ด้าน จึงได้ประสานงานร่วมกับโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการส่งเสริมการให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง “เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ ทุเรียนไทย” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตรสามารถเพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งเป็นแหล่งองค์ความรู้หลักของประเทศรวมทั้งทุกๆ หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อที่จะให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง

“เรากำลังมีความร่วมมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการทำแปลงทดลองวิจัย ไม่เฉพาะทุเรียน ยังมีปาล์มน้ำมันด้วย เพื่อให้เกษตรกรได้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องในการพัฒนาปุ๋ย ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญ ในการทำให้ทุเรียนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพที่ดี เพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถแข่งขันกับเขาได้ในตลาดโลก เราจึงได้ทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยครับ” นายสมรักษ์ กล่าว

ด้าน รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูกทุเรียนเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนอย่าง บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ในการทำแปลงทดลองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งด้านการจัดการธาตุอาหารและการจัดการแปลงที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการถ่ายองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับเกษตรกร

“เราเองก็ได้มีการวิจัย ซึ่งก็ได้ทำในทุเรียน เป็นการทำวิจัยเพื่อทำให้ทุเรียนมีคุณภาพที่สูงขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยใช้น้ำอย่างถูกวิธี เรามีการอบรมวิชาการที่มีการจัดอบรมให้กับเกษตรกร ทั้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง และทำความร่วมมือกับ บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกรที่ได้เข้ามาอบรม เพื่อที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนอย่างถูกวิธีไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง” รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ กล่าว

ซึ่งโครงการนี้ ถือเป็นความร่วมมือกับหลายๆ หน่วยงาน ตั้งแต่กรมวิชาการเกษตร และพันธมิตรเอกชนหลายๆ ส่วน เพื่อที่จัดอบรมและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องในการเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ทั้งนี้ นายสมรักษ์ ลิชิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงแคมเปญสแกนแล้วรวยปี 2 ซึ่งเป็นรายการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาว่า ถือเป็นโครงการที่อยากให้เกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น และยังเป็นการตอบแทนสมนาคุณให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัทอย่างดีเสมอมา ซึ่งแคมเปญสแกนแล้วรวยปี 2 จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้น เกษตรกรสามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของทาง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ที่ LINE OA @tcccfrs และ Facebook ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ