กวก. ลุยเทคโนโลยีจีโนมเสนอ “รมว.ธรรมนัส” ออกประกาศกระทรวง ก.ค.นี้ ปั้นสินค้าเกษตรสู้โลกร้อน ดันเศรษฐกิจชาติ

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรกำลังอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เพื่อรองรับการพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ ประมง ที่มาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม Gene Editing (GEd) ซึ่งไม่ใช่การพัฒนาโดยตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ ทางกรมวิชาการเกษตรได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาต่อเนื่อง คาดว่าจะนำเสนอต่อ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ทันการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนงบประมาณขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ตามที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนภาคเกษตร IGNITE AGRICULTURE HUB ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเกษตร และอาหารของโลก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

“ร้อยเอก ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ขานรับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตร ศึกษาการใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม ให้เป็นนโยบายเร่งด่วน กรมวิชาการเกษตรจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยี โดยจัดทำประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมรองรับการดำเนินงานของกระทรวง เมื่อประกาศใช้ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีปรับแต่งจีโนมแบบไม่มีดีเอ็นเอแปลกปลอมว่ามีความเทียบเท่ากับการปรับปรุงพันธุ์แบบดั่งเดิม และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ให้ความสำคัญว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงอาหารในอนาคตอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ ไทยวางเป้าหมายที่จะเพิ่มผลผลิตในประเทศลดการนำเข้าในพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฯลฯ พร้อมยกระดับการผลิต ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้นและทนแล้ง ทนเค็ม” นายรพีภัทร์ กล่าว

นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กล่าวว่า หลายประเทศผลักดันงานวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยี GEd สำหรับรองรับภาวะวิกฤต ซึ่งนักวิชาการ เกษตรกรที่มีความเข้าใจในด้านนี้สามารถทำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการเปิดทางให้มีการพัฒนาด้านพันธุ์พืช สัตว์ ประมง รองรับกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมากขึ้น ทั้งผลผลิตต่อไร่ โรคแมลงศัตรูพืช ภาวะทนแล้ง ทนเค็ม และล่าสุดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ได้ออกแนวทางการพิจารณาเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม ลงวันที่ 26 มกราคม 2567 เป็นเกณฑ์วิชาการสำหรับพิจารณาประกอบเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีการอนุมัติใช้จีโนมเชิงพาณิชย์ของสิ่งมีชีวิตที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าว เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน ฟิลิปปินส์ แคนาดา พืชที่อนุมัติใช้ เช่น ข้าวโพด ผักกาดหอม มะเขือเทศ กล้วย แอปเปิ้ล มันฝรั่ง คาโนลา เป็นต้น