กรมชลฯ ผนึกกำลัง สยามคูโบต้า ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำในภาคเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

กรมชลประทาน ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าฯ มุ่งพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร นำเทคโนโลยีส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ยกระดับการพัฒนาเกษตรกร ขยายผลสู่ความมั่นคงอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน และ นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำในภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ” ด้วยการนำอุปกรณ์สารสนเทศสำหรับการทดลองในแปลงทดสอบหาค่า Kc (Crop Coefficient) ที่เหมาะสมสำหรับพืชเป้าหมายที่ให้ผลตอบแทนสูงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงการนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการทำแปลงปลูกข้าวในรูปแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในพื้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาวะโลกร้อนและการขยายตัวของสังคมและเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่ส่งผลต่อความต้องการการใช้น้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ปัจจุบันด้วยนโยบายของรัฐบาล ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการน้ำชลประทาน จึงมุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์น้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแล้ว แทนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายพื้นที่ชลประทานเป็นหลัก โดยการวิจัยและพัฒนาการใช้น้ำภาคเกษตร จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ เนื่องจากการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจหลักในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตร โดยสยามคูโบต้าจะนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ สยามคูโบต้าจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับทดลองในแปลงทดสอบของกลุ่มพืชเป้าหมาย ในพื้นที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 อาทิ Land Laser Leveler ต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวนวดข้าว โดรนการเกษตร รวมถึงการทำแปลงปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งในพื้นที่สถานีทดลอง สำหรับทดสอบประสิทธิภาพการจัดการแปลง โดยวางเป้าหมายให้เกิดการลดปริมาณการใช้น้ำ และสร้างผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรของเราเกิดองค์ความรู้ และสร้างโอกาสบนเส้นทางอาชีพด้วยความมั่นคง ตลอดจนเดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีระหว่างกรมชลประทานและบริษัท สยามคูโบต้าฯ ที่จะบูรณาการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร โดยการดำเนินการศึกษาวิจัยการบริการทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรด้วยเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการพัฒนาเกษตรกรเป็นหลัก นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต