เช็กสิทธิ “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2567” รับสิทธิช่วยเหลือจากรัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ทำเองได้ง่าย เพื่อรักษาสิทธิ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นเรื่องจำเป็นที่เกษตรกรทุกคนต้องปฏิบัติ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้

rummy gold

สำหรับผู้จะขึ้นทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นเกษตรกรผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ ต้องเป็นผู้ปลูกพืช ทำไร่นาสวนผสม ทำนาเกลือสมุทร หรือเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ และต้องรับรองข้อมูลของตนเองตามความเป็นจริงทุกครั้งที่มาแจ้ง

เกษตรกรควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอให้เป็นปัจจุบันทุกรอบการเพาะปลูก จะมีโอกาสเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากโครงการคุ้มครองทางสังคมของทางภาครัฐ การช่วยเหลือเมื่อเกิดกรณีภัยธรรมชาติ ภาครัฐเองก็จะมีข้อมูลสำคัญ เช่น พื้นที่การเพาะปลูก เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินงานของภาครัฐ การจัดการด้านการผลิตและการตลาด การส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้วย

ขอบคุณภาพจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบคุณภาพจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

ปลูกพืชเท่าไร ถึงขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้

 • ข้าว 1 ไร่
 • พืชไร่ 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ผัก 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • ไม้ดอก 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • สมุนไพร 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • สมุนไพร 1 งาน (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • เพาะเห็ด ทำผักงอก เนื้อที่ 30 ตารางเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • เพาะปลูกในโรงเรือน เนื้อที่ 72 ตารางเมตร
 • เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)
 • นาเกลือ 1 ไร่
 • แมลงเศรษฐกิจ 10-20 รัง (แล้วแต่ชนิดแมลง)
 • สวนป่า 1 ไร่ จำนวน 100 ต้น (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันการขึ้นทะเบียนสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร โดยสามารถแจ้งขอขึ้นทะเบียนเกษตร ผ่าน e-Form ในเว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th หรือผ่านเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆ ทั้งยังสามารถปรับปรุงข้อมูลการเกษตรด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook

ขอบคุณภาพจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบคุณภาพจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร

แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ไหน

 1. แจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook
 2. แจ้งผ่านเว็บไซต์ e-Form ที่ efarmer.doae.go.th
 3. แจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น ThaID
 4. แจ้งเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลงปลูก)

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเตรียมอะไรบ้าง

หลักฐานที่ต้องใช้ (กรณีติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ)

1. บัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัล ของแอปพลิเคชั่น ThaID

2. หลักฐานการใช้ที่ดิน

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว เกษตรกรได้ประโยชน์อะไรบ้าง

สิทธิ์การเข้าถึงบริการภาครัฐที่รวดเร็ว e-service

 • ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการเกษตร
 • ระบบการแจ้งเตือนรายบุคคล
 • ระบบงานบริการทะเบียนเกษตรกร แบบออนไลน์ด้วยตัวเอง
 • การยื่นขอรับรอง GAP ผ่าน Pre-GAP online

สิทธิการเข้าถึงสวัสดิการด้านเกษตรของรัฐ

 • การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช
 • การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผล
 • การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐ
 • การพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะได้รับหนังสือสมุดทะเบียนเกษตรกร หรือสมุดเล่มเขียว และในอนาคตจะพัฒนาเป็นสมุดเขียวดิจิทัล อยู่ใน Web Application : e-Form และ Mobile Application : Farmbook, “ทางรัฐ” และ “ThaID” ที่มีข้อมูลเกษตรกร ชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่เพาะปลูก ระยะเวลาการปลูก ระยะเวลาคาดว่าจะเก็บเกี่ยว และผลผลิตแต่ละปีครบถ้วน ดังนั้น จึงเป็นแนวโน้มในการยกระดับอาชีพเกษตร

all rummy apps

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเกษตรกรเองและภาครัฐ โดยเฉพาะเกษตรกรจะสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการทำการเกษตรฤดูกาลถัดไปแล้ว เข้าถึงสิทธิการคุ้มครองทางสังคมด้านเกษตร

อาทิ การช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช การเข้าร่วมการประกันภัยพืชผล การเข้าร่วมโครงการมาตรการภาครัฐอื่นๆ และการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้นๆ

โดยสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือเกษตรกรสามารถดำเนินการได้เองผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ e-Form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชั่น Farmbook ขึ้นทะเบียนเกษตรกร รักษาสิทธิ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการเกษตร