กรมวิชาการเกษตร ส่งชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ปราบโรครากปมในผักสลัด จ.เพชรบูรณ์

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น (สวพ.3) ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นแปลงของ นางสาวพัสวี หาบุตรดี เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประสบปัญหาผักสลัดที่ปลูกในแปลงไม่เจริญเติบโต ลำต้นแคระแกร็น ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อถอนดูระบบรากพบรากเป็นปม มีลักษณะคล้ายกับอาการโรครากปม

ซึ่ง ดร.รัติกาล ยุทธศิลป์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ สวพ.3 ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne sp. จึงได้สนับสนุนชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีพร้อมใช้ ซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ใช้ป้องกันกำจัดโรครากปม จำนวน 30 ก้อน ให้เกษตรกรนำไปใช้แก้ปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศวพ.เพชรบูรณ์) ให้เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาวเพชรลดา นวลตาล นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปัญหาดังกล่าวในแปลงของเกษตรกรพบว่า เกิดการระบาดของ โรครากปมในผักสลัดทุกโรงเรือนที่ปลูก ซึ่งถือว่าเป็นการระบาดที่ค่อนข้างรุนแรง จึงได้สนับสนุน ก้อนเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีพร้อมใช้ จำนวน 100 ก้อน พร้อมทั้งแนะนำการใช้และการขยายเชื้อเห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการป้องกันกำจัดอย่างต่อเนื่อง และแนะนำการจัดการแปลงปลูก เช่น การปลูกพืชหมุนเวียนหรือพักการปลูกผักสลัด เพื่อลดจำนวนประชากรของไส้เดือนฝอยรากปมในดิน ก่อนปลูกพืชครั้งต่อไปควรรองก้นหลุมด้วยเห็ดเรืองแสงและผสมในวัสดุเพาะกล้า

นางสาวเพชรลดา กล่าวว่า ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ของกรมวิชาการเกษตร มีข้อดีคือมีประสิทธิภาพสูง ทดแทนการใช้สารเคมีได้ มีความปลอดภัยสูงต่อมนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม และไม่มีสารพิษตกค้าง เกษตรกรสามารถนำไปผลิตขยายใช้เองได้ง่าย มีอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 12 เดือนที่อุณหภูมิห้อง โดยสภาพก้อนไม่ย่อยสลาย มีความคงทน สามารถเจริญและสร้างสารในดินได้เป็นเวลานาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตพืช และลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

โดย ศวพ.เพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการผลิตขยายชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรครากปม ในพริก มะเขือเทศ มันฝรั่ง มันสำปะหลัง และพืชผัก เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกร ลดการใช้สารเคมี

สำหรับเกษตรกรที่สนใจชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 056-720-706