AXONS ร่วมระดมสมองนำเทคโนโลยีการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ในงาน Horizon 2030

AXONS ชี้ เทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) เป็นคำตอบและโอกาสของการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เป็นตัวขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถเพิ่มผลผลิต สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น และสามารถปรับตัวทันต่อสภาวะตลาดและกฎการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นายธีรพงษ์ วิชญเรืองรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้าน Strategic and Digital Transformation เป็นผู้แทนของ AXONS ร่วมแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะการนำโซลูชันด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของภาคเกษตรกรรมไทยร่วมกับเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ Horizon 2030 Collaborating for Digital Tomorrow จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีตัวแทนจากกว่า 100 องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมาร่วมระดมสมองและให้ข้อเสนอแนะ ในรูปแบบ Round Table Discussion นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ใน 10 หัวข้อ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายธีรพงษ์ กล่าวว่า AXONS ได้ร่วมให้ความคิดเห็นและคำแนะนำในหัวข้อ Agriculture Tech เพื่อเห็นความจำเป็นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรและความท้าทายที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขเพื่อสนับสนุนให้ภาคเกษตรกรรมของไทยมีความทันสมัย คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และข้อสรุปเบื้องต้นจากการระดมสมอง มีความเห็นร่วมกันว่าประเทศไทยมีภูมิประเทศและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการทำการเกษตรมาก มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายทั้งภาคการเพาะปลูกและภาคปศุสัตว์ ซึ่ง AgriTech หรือ เทคโนโลยีทางการเกษตร จะเป็นคำตอบของการเกษตรไทยในอนาคต ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทั้งเรื่องปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อรองรับจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน มีการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ำ ปุ๋ย พื้นที่เพาะปลูก ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า ช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน ประเทศที่พัฒนาแล้วที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โดรน หุ่นยนต์ เทคโนโลยี IoT สำหรับประเทศไทยแม้ว่าเริ่มนำเทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้แล้ว แต่ยังไม่แพร่หลาย จากความท้าทายคือ ต้นทุนค่อนข้างสูง ยังไม่คุ้มกับการลงทุน และที่สำคัญเกษตรกรยังเข้าถึงแหล่งทุนได้จำกัด

นายธีรพงษ์ กล่าวเสริมว่า AXONS เป็นผู้นำด้านการพัฒนา AgriTech ในระดับสากล ตระหนักดีว่า AgriTech มาช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตและการทำงานของบริษัทชั้นนำอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตลอดจนบริษัทในเครือซีพี และภาคเกษตรไทยสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการใช้ IoT ช่วยวิเคราะห์ธาตุอาหารดิน นำไปสู่การเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม การใช้โดรนถ่ายภาพช่วยการวิเคราะห์ปัญหาแปลงปลูกเพื่อใช้ปัจจัยทางการผลิตได้แม่นยำ การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นผู้ช่วยเกษตรกร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆ วิเคราะห์อาการโรคของพืชและสัตว์ หรือควบคุมกระบวนการผลิต ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของผู้เข้าร่วมงานไปสรุปแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป