วว. ผนึกกำลัง จุฬาฯ พันธมิตรภาคเอกชน ขับเคลื่อนธุรกิจ BCG เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง/ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้บริโภค

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน ผ่านการดำเนินงานหลักโดย ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วว. ในกรอบเป้าหมายดำเนินงานสำคัญของ วว. คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ ไปใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ BCG ของไทย ให้มีความยั่งยืนและแข่งขันได้ระดับโลก ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

1. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายณัฐภพ ภูริเดช กรรมการบริษัท วีก้า เวลเนส จำกัด โดยมีระยะเวลาดำเนินงานร่วมกัน 5 ปี เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advance Therapy Medicinal Product, ATMP) และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสุขภาพของประชากรและธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งบูรณาการทำงานและลดข้อจำกัดด้านงบประมาณและกำลังคน ยกระดับมาตรฐาน ATMP ของไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของสากล นำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายณัฐภพ ภูริเดช กรรมการบริษัท วีก้า เวลเนส จำกัด

2. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ และ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง กรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) นายแพทย์เดโชวัต พรมตา และ นางสาวแพร ภัทรสกล กรรมการ บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร ด้านการแพทย์และสุขภาพ ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยจะเริ่มต้นในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งผลักดันให้เกิดการบูรณาการส่งเสริมศักยภาพ กระบวนการผลิตและการให้บริการ มีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

รวม MOU

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือของ วว. และพันธมิตรทั้ง 4 หน่วยงาน ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการนำงานวิจัยพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ทำให้ศักยภาพขององค์กรสมดุลยิ่งขึ้น และเป็นส่วนสำคัญร่วมกันในการเติมเต็มการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่ทันสมัยของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ จำกัด

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะฯ มุ่งการวิจัยด้านนวัตกรรมมากขึ้น และมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ดังนั้น ความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกันของพันธมิตรในการสร้างประโยชน์และทำให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ เกิดผลผลิตต่อสังคมในวงกว้าง ในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพมากขึ้น

กรรมการบริษัท วีก้า เวลเนส จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกส่วนในสังคม เพื่อให้นำไปสู่การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือนี้เราจะช่วยเร่งให้เกิดผลงานออกมาเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ กรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ กรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทคฯ กล่าวว่า มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดงานวิจัย ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

นายแพทย์เดโชวัต พรมตา กรรมการ บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ จำกัด

นายแพทย์เดโชวัต พรมตา กรรมการ บริษัท พรีซิชั่น เอ็กซ์ฯ กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความยั่งยืนด้าน Medical Hub ของประเทศ สนับสนุนส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพ