สศท.12 ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง ปีนี้ผลผลิตรวม 4.2 ล้านตัน

นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566/67 ของพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ (ข้อมูลพยากรณ์จาก สศก. ณ เดือนมิถุนายน 2567) ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี) ภาพรวมเนื้อที่เพาะปลูก จำนวน 7,399,679 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 7,380,972 ไร่ (เพิ่มขึ้น 18,707 ไร่ หรือร้อยละ 0.25) เนื้อที่เก็บเกี่ยว 7,215,911 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 7,191,227 ไร่ (เพิ่มขึ้น 24,684 ไร่ หรือร้อยละ 0.34) เนื่องจากปีนี้ฝนตกตามปกติไม่ทิ้งช่วงนานเหมือนปีที่ผ่านมา ทำให้ในบางพื้นที่เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ถึง 2 รอบ ผลผลิตรวม 4,203,261 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 4,164,896 ตัน (เพิ่มขึ้น 38,365 ตัน หรือร้อยละ 0.92) ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 588 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 585 กิโลกรัมต่อไร่ (เพิ่มขึ้น 3 กิโลกรัมต่อไร่ หรือร้อยละ 0.48) เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ ณ เดือนพฤษภาคม 2567 ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเป็นกลางในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2567 หลังจากนั้นมีความน่าจะเป็นร้อยละ 49 ที่จะเข้าสู่สภาวะลานีญาในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2567 ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว และจะไม่กระทบแล้งและประสบอุทกภัยเหมือนปีที่แล้ว 

นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12)

หากมองถึงสถานการณ์การผลิตของทั้ง 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง คาดว่า จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่เพาะปลูก จำนวน 1,259,209 ไร่ ผลผลิตรวม 764,252 ตัน ผลผลิตต่อไร่ ณ ความชื้น 15% เฉลี่ย 611 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่เพาะปลูก จำนวน 2,557,717 ไร่ ผลผลิตรวม 1,424,502 ตัน ผลผลิตต่อไร่ ณ ความชื้น 15% เฉลี่ย 572 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดพิจิตร เนื้อที่เพาะปลูก จำนวน 1,804,766 ไร่ ผลผลิตรวม 1,042,725 ตัน ผลผลิตต่อไร่ ณ ความชื้น 15% เฉลี่ย 591 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่เพาะปลูก จำนวน 1,185,826 ไร่ ผลผลิตรวม 623,107 ตัน ผลผลิตต่อไร่ ณ ความชื้น 15% เฉลี่ย 540 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่เพาะปลูก จำนวน 592,161 ไร่ ผลผลิตรวม 348,675 ตัน ผลผลิตต่อไร่ ณ ความชื้น 15% เฉลี่ย 626 กิโลกรัมต่อไร่

ปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2567 คาดว่า จังหวัดกำแพงเพชรผลผลิตออกตลาดมากที่สุดเดือนกันยายน ร้อยละ 28 จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตออกตลาดมากที่สุดเดือนกันยายน ร้อยละ 29 จังหวัดพิจิตร ผลผลิตออกตลาดมากที่สุดเดือนกันยายน ร้อยละ 43 จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตออกตลาดมากที่สุดเดือนตุลาคม ร้อยละ 47 และ จังหวัดอุทัยธานี ผลผลิตออกตลาดมากที่สุดเดือนกันยายน ร้อยละ 34 ด้านราคาขาวเปลือกเจ้านาปี ณ ความชื้น 15(ราคา 28 มิถุนายน 2567) อยู่ระหว่าง 11,121-11,183 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ สศท.1จะติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวทั้งข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2566/67 และข้าวนาปรัง ปี2567 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 5 จังหวัด เพื่อนำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการผลผลิตข้าวครบวงจร และใช้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาตลอดห่วงโซ่ข้าวในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบรายสินค้าเกษตรสำคัญ เพราะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม หากมีการบูรณาการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาสินค้าข้าวตลอดห่วงโซ่ในระดับจังหวัดที่ครอบคลุมในทุกมิติจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาข้าวทั้งระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน หากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ ที่ ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.12 นครสวรรค์ โทร. 056-803-525 หรืออีเมล [email protected]