น่าน ดัน “ไผ่” พืชเศรษฐกิจใหม่ ปั้นคลัสเตอร์บุกตลาดโลก

น่าน-อุตสาหกรรมจังหวัด ชู “ไผ่” เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ดันแปรรูปผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนบุกตลาดโลก

นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน กิจกรรมหลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไผ่ ไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมย่อยพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่เพื่อเชื่อมโยงตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน

ซึ่งศักยภาพของจังหวัดน่านที่มีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ และผู้ประกอบการธุรกิจไผ่ ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่สู่อนาคตที่ยั่งยืน

การส่งเสริมการปลูกไผ่ในจังหวัดน่าน จะเป็นการผลักดันไผ่ให้เป็นไม้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมครบวงจรของประเทศไทย ตลอดจนจะเป็นการเพิ่มพื้นที่การปลูกไผ่เศรษฐกิจ สร้างป่า แก้ปัญหาเขาหัวโล้นในจังหวัดน่าน และพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่เกษตรกร ให้มีความมั่นใจในการผลิตไผ่แบบครบวงจรเกิดการรวมกลุ่มสร้างคลัสเตอร์ ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่ ตลอดจนได้แนวทางผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมไม้ไผ่ที่สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเข้ากับบริบทสภาพพื้นที่ของจังหวัดน่าน

รวมทั้งช่วยสร้างความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเน้นการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานมีคุณภาพสูง ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมใหม่

เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไผ่ในพื้นที่จังหวัดน่าน เนื่องจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พบว่ายังอยู่ในระดับการแปรรูปชั้นต้น ราคาถูก หากมีการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม

โดยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ จะทำให้มีการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและจังหวัดในภาพรวมมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการออกแบบจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทำกรทดสอบตลาด โดยมีตัวชี้วัดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่านเชิงสร้างสรรค์จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเริ่มต้นตั้งแต่การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นต้นไป

นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมแรกของโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ผู้ประกอบการค้า การลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน

กิจกรรมหลักคือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไผ่ ไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมย่อยพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่เพื่อเชื่อมโยงตลาดงบประมาณพัฒนาจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่าน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่าน ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น

ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่าน ให้เกิดช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โครงการนี้ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่านโดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมไผ่ในจังหวัดน่าน 30 ราย จำนวน 2 ครั้ง

การพัฒนาอุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่าน โดยการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่าน และการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 10 ราย โดยมีผลิต ภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารวมไม่น้อยกว่า 30 ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการเชื่อมโยงและทดสอบตลาด

โดยการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา พร้อมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่านจำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน และการสรุปผลการดำเนินโครงการการจัดสัมมนาในวันนี้ เป็นกิจกรรมแรกของกิจกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไผ่จังหวัดน่าน โดยกำหนดจัดในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567

ซึ่งมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้ การบรรยายเรื่อง “การจัดการต้นน้ำสำหรับไผ่ : สายพันธุ์ไผ่และการใช้ประโยชน์” การบรรยายและเล่าประสบการณ์เรื่อง “การพัฒนาคลัสเตอร์ไผ่ในระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ” การแชร์ประสบการณ์ “การรวมกลุ่มคลัสเตอร์ มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ประกอบการ” การบรรยายเรื่อง “ทิศทางไผ่ของไทย และภาคเหนือ : ทางเลือกสำหรับ BCG”

การบรรยายและแชร์ประสบการณ์เรื่อง “การต่อยอดผลิตภัณฑ์ไผ่สู่การท่องเที่ยวสีเขียว” สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/วิสาหกิจชุมชนไผ่ในจังหวัดน่าน ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 30 ราย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ