กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์”ภายใต้โครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”ณ บริเวณลานหน้าหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม “บำเพ็ญสาธารณประโยชน์” โดยมีบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนกลาง ประมาณ 200 คน มาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกันนี้ได้ถวายปัจจัยที่บุคลากรของกรมร่วมทำบุญแด่พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวงด้วย

“กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ “สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ” จะดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือนในปี 2567 อีกทั้งกรมยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในนิคมสหกรณ์ต่างๆ โดยขุดลอกตะกอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ การดูแลรักษาป่าไม้ในเขตนิคมสหกรณ์ นอกจากนี้ กิจกรรมสำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ คือ “สหกรณ์ออมดี มีสุข” ซึ่งเชิญชวนให้บุคลากรของกรม ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมออมเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างวินัยการออมเพื่อความมั่นคงของชีวิตอีกด้วย” นายวิศิษฐ์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นบริเวณวัด พระอุโบสถ ศาลาวัด ลานจอดรถ ล้างห้องน้ำ และเก็บขยะ โดยแบ่งบริเวณพื้นที่ทำความสะอาด จำนวน 8 จุด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถน้ำสำหรับการทำความสะอาดจากสำนักงานเขตพระนคร ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือกันระหว่างวัด หน่วยงานราชการ และขบวนการสหกรณ์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาชุมชน ตลอดจนสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย ในการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป