กวก. ติวเข้มสารวัตรเกษตรทั่วประเทศขับเคลื่อนปุ๋ยคนละครึ่ง ย้ำผลิตปุ๋ยปลอมโทษจำคุกสูงถึง 15 ปี ปรับสูงสุด 2 ล้านบาท

นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมจัดประชุมสารวัตรเกษตรทั่วประเทศวันที่ 8 -9 กรกฎาคม 2567 เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบแหล่งผลิต ผู้ขออนุญาตผลิตปุ๋ย ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการร้านค้าปุ๋ยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการลักลอบการผลิต การจำหน่ายปุ๋ยปลอม ปุ๋ยด้อยคุณภาพให้กับเกษตรกรในฤดูการผลิตทางการเกษตรและโครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะเริ่มโครงการ 15 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ได้ย้ำต่อสารวัตรเกษตรว่าหากพบผู้ใดกระทำผิดกรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และให้แยกโรงงานผลิตเหมือนศูนย์รวบรวมผลผลิต เป็นโรงงานสีแดง เหลือง เขียว กรณีแดงและเหลืองจะเป็นเป้าหมายหลัก และสุ่มตรวจต่อเนื่อง ขณะที่สีเขียวก็ต้องตรวจเป็นระยะเช่นกัน

“ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายกำชับให้ตรวจสอบโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อให้ปุ๋ยในตลาดและในโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย การประชุมซักซ้อมจึงเป็นการกระชับแนวปฏิบัติของสารวัตรเกษตรทั้งหมด ให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยตรวจสอบตั้งแต่โรงงานผลิต ศูนย์กระจายปุ๋ย ร้านจำหน่ายปุ๋ย สหกรณ์การเกษตรที่เข้าโครงการ จนถึงแปลงนาของเกษตรกร และความร่วมมือกับทีมพญานาคราชเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขอย้ำว่ากรณีผลิตปุ๋ยปลอมมีโทษปรับสูงสุด 2 ล้านบาท จำคุกสูงสุด 15 ปี” นายรพีภัทร์ กล่าว

สำหรับการตรวจคุณภาพปุ๋ยจะต้องส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025 ที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย กรณีไม่ชัดเจนให้ส่งตรวจซ้ำเพื่อที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิชาการเกษตร

ทั้งนี้ ชุดเฉพาะกิจพญานาคราชที่ทำงานร่วมกันจะเริ่มตั้งแต่การหาข่าว รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบข้อมูลหลักฐานที่เชื่อถือได้จะขอออกหมายค้น หมายจับตามขั้นตอนกฎหมาย ร่วมกันเข้าดำเนินการยังจุดต้องสงสัย เช่น โรงงานผู้ผลิต หรือสถานที่จำหน่าย หรือสหกรณ์ที่เข้าโครงการ ฟาร์มเกษตรกร พบผิดจะยึดอายัดตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การจับกุม ตรวจค้นจะมีทั้งการถ่ายภาพนิ่ง การถ่ายคลิปเพื่อป้องกันการฟ้องกลับ เป็นต้น

สำหรับความผิดตาม พ.ร.บ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบุว่ากรณีผลิตปุ๋ยเคมีปลอมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 15 ปี ปรับตั้งแต่ 2 แสนถึง 2 ล้านบาท กรณีผลิตผิดมาตรฐานตามสูตรที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 8 หมื่นถึง 2 แสนบาท ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี ปรับตั้งแต่ 2 หมื่นถึง 8 หมื่นบาท ปุ๋ยเคมีต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ขึ้นทะเบียนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 4 หมื่นถึง 2 แสนบาท กรณีปุ๋ยอินทรีย์ถ้าผลิตปลอมต้องระวางโทษจำคุก 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี 9 เดือน ปรับตั้งแต่ 5 หมื่นถึง 5 แสนบาท เป็นต้น

สำหรับการผลิตชีวภัณฑ์ปลอม ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 7 แสนบาท กรณีผลิตต่ำกว่าเกณฑ์ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเสื่อมคุณภาพจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ขึ้นทะเบียน ต้องระวางโทษสองในสามของโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ