กยท. ลุย เสริมเขี้ยวเล็บ ผลักดันบุคลากร สู่ ‘ที่ปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาง-อุตสาหกรรมยาง’ มืออาชีพ

ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช-กยท. จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเสริมเขี้ยวเล็บพนักงาน ฝึกฝนทักษะสำคัญ สู่การเป็น ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางและอุตสาหกรรมยาง มืออาชีพ ชี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งห่วงโซ่อุปทาน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายธาดา พรหมมี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เป็นประธานในโครงการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางและอุตสาหกรรมยางซึ่งเป็นการอบรมเข้มเพิ่มพูนความรู้แก่นักวิชาการเกษตรและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตลอดจนพนักงานที่เปลี่ยนสายงานและไม่เคยผ่านหลักสูตรด้านนี้มาก่อน รวมทั้งสิ้น 113 คน โดย กยท. ได้ผลักดันให้พนักงานพัฒนาความรู้และทักษะที่สำคัญอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำตามพื้นที่สวนยางที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ผอ.กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง กล่าวว่า โครงการนี้ จะเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านความรู้และทักษะแก่พนักงาน กยท. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการยางทุกภาคส่วน ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับแนวทางการจัดการสวนยาง การผลิต และการแปรรูปยางที่ถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ เหล่าผู้อบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานโดยลงมือฝึกปฏิบัติจริงอย่างครบถ้วน อาทิ การสำรวจตรวจสอบเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน การสำรวจรังวัด การวางผังแปลงปลูกแทนและตรวจสวน การคำนวณ Azimuth System และ Closed Traverse  ตลอดจนการผลิตยางแผ่นดิบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่าน ในการถ่ายทอดความรู้ คำแนะนำ และควบคุมอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ