มทส.คว้ารางวัล Platinum Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ รับถ้วยพระราชทานพระเทพฯ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม นายอนันต์ ทองระอา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยภายหลังเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานประเภท Platinum Award จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งปีนี้ มทส.เป็น 1 ใน 2 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลสุดยอด Platinum Award ดังกล่าว

ทั้งนี้ นิทรรศการผลงานวิจัยของ มทส.ที่จัดแสดงในปีนี้ เป็นผลงานวิจัยด้านมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลาสติกชีวภาพ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “งานวิจัยนำสู่ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและประชากรโลก” เป็นงานวิจัยที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการใช้มันสำปะหลังที่มีราคาถูก และเป็นผลผลิตหลักทางการเกษตรของประเทศไทย มาเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และพลาสติกชีวภาพที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย งานวิจัยด้าน “มันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร” โดย น.ส.สุรีลักษณ์ รอดทอง นายจิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล และ น.ส.สุนันทา ทองทา และมอนอเมอร์และพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพ ในวิจัยด้าน”มันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” (ต้นน้ำ และกลางน้ำ) ประกอบด้วย พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวภาพ โดย น.ส.สุรีลักษณ์ รอดทอง น.ส.จันทิมา ดีประเสริฐกุล น.ส.ปราณี ชุมสำโรง และนายทวิช จิตรสมบูรณ์