มรภ.สงขลาเปิดตัว “หนึ่งโครงงานหนึ่งตำบล”

ผศ. วีรชัย มัฏฐารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน “หนึ่งโครงงานหนึ่งตำบล” ว่า โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาโครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทำวิจัยหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 6 โครงงาน โดยที่นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากท้องถิ่นอยู่แล้ว จึงสามารถนำปัญหาที่มีอยู่ในพื้นที่มาเป็นหัวข้อโครงงานได้

โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ที่เน้นการสร้างความร่วมมือกับชุมชนเป็นสำคัญ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ กับชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งยังเชื่อมโยงสู่การนำนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผศ. วีรชัย กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้ความสามารถรอบด้านตามกรอบมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ คณะซึ่งจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทั้ง 5 ด้านอย่างสมบูรณ์ และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เน้นการคิดสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ผลจริง และเป็นการจัดสรรงบประมาณลงสู่นักศึกษา ให้ประยุกต์ความรู้สำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ที่บูรณาการกับรายวิชาโครงงานพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นไปตามปรัชญาของสถาบัน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด