วว. ลงนามความร่วมมืออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิโดยสถาบันพลาสติก

วว. ลงนามความร่วมมืออุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิโดยสถาบันพลาสติก นำงานวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม / เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

“ตามนโยบายและทิศทางในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ที่มุ่งหวังการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยการเร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และใช้ประโยชน์งานวิจัย พัฒนา ในการสร้างนวัตกรรมแก่ภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคประชาสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญของ วว. คือ การนำ วทน. ไปใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ วทน. อย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะบูรณาการ ความร่วมมือระหว่าง “วว.” และ “สถาบันพลาสติก” ในการสร้างเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมพลาสติกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม โดยสร้างความตระหนักและความสามารถในการเข้าถึง และใช้ วทน. ในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าสินค้า และการบริการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าพลาสติกและที่เกี่ยวข้องของไทยสู่สากล เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจมากยิ่งขึ้นของประเทศคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ…”ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์  กล่าวสรุป