กม.แข่งขันการค้าใหม่ บังคับ 5 ต.ค. ผูกขาดเพิ่มโทษปรับ 10% รายได้-ควบรวมต้องแจ้ง

กฎหมายแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 5 ตุลาคมนี้ ป้องการค้าที่ไม่เป็นธรรมผูกขาด เพิ่มโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10% ของรายได้ มีคดีให้ส่งศาลคีดทรัพย์สินทางปัญญา ควบรวมกิจการต้องแจ้งภายใน 7 วัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้วันที่ 5 ตุลาคมนี้ เพื่อป้องกันพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม พิจารณาข้อร้องเรียนได้เร็วขึ้น สร้างความเชื่อมั่นการทำธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

สาระสำคัญ กำหนดการตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าชุดใหม่ โดยวิธีสรรหา ให้มีคณะกรรมการสรรหา 9 คน ที่มาจากปลัดกระทรวงต่างๆ เพื่อจะสรรหากรรมการที่จะมาเป็นบอร์ดแข่งขันทางการค้า จำนวน 7 คน มีวาระ 4 ปี โดยให้บอร์ดแข่งขันทางการค้าชุดปัจจุบันรักษาการต่อได้ 270 วัน หรือจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และให้อธิบดีกรมการค้าภายในรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานไปก่อน 450 วัน

นอกจากนี้ ยังมีหลักการที่สำคัญปรับปรุงโทษจากเดิมที่จะมีเพียงโทษทางอาญาเท่านั้น การดำเนินคดีมักใช้เวลานาน แต่ฉบับใหม่จะเพิ่มโทษทางปกครองเข้ามาด้วย โดยบอร์ดมีอำนาจสั่งปรับธุรกิจที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ลดขั้นตอนการพิจารณา การลดหย่อนโทษ และการเอาผิดการกระทำนอกราชอาณาจักร รวมถึงเอาผิดกรณีร้องเรียนที่เป็นเท็จ กรณีที่เป็นคดีฟ้องร้องให้ส่งไปที่ศาลคดีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีขั้นตอนรวดเร็วกว่าศาลอาญา

ทั้งนี้ การปรับปรุงบทลงโทษให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความผิด เกี่ยวกับการใช้อำนาจเหนือตลาด และการตกลงร่ววมกันลด หรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่แข้งขันในตลาดเดียวกัน โทษอาญาใหม่จะมีโทษจำคุกไม่เกินต 2 ปี และปรับเป็นเงินไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด จากโทษเดิมที่จำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 6 ล้านบาท

พร้อมเพิ่มการควบรวมกิจการ ต้องแจ้งสำนักงานแข่งขันทางการค้าภายใน 7 วัน และกรณีที่ธุรกิจเข้าเกณฑ์การเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดและผูกขาดตลาด ต้องขออนุญาตการรวมธุรกิจก่อน หากฝ่าฝืนไม่มีการแจ้งมีโทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 200,000 บาท และปรับรายวันอีกไม่เกิน 10,000 บาท ต่อวัน หากไม่มาขออนุญาตต้องชำระค่าปรับในอัตราไม่เกิน 0.5% ของมูลค่าธุรกรรมในการรวมธุรกิจ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด