พัทลุงพัฒนาทักษะ-คิดสร้างสรรค์

ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง ว่า เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา คือ การสร้างความสามารถทางปัญญาอันประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และศักยภาพในการเรียนรู้อย่างรอบด้าน การจัดการศึกษาจึงเป็นไปเพื่อการเรียนมากกว่าการสอน ให้ทั้งความรู้ และปัญญา เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
สำหรับกิจกรรมในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา กิจกรรมวิชาชีพ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์, กิจกรรมวิชาชีวิต, การแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่อาเซียน, การสอน 108 อาชีพ และการจัดแสดงนิทรรศการของสถานศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ประกอบคุณงามความดีและสร้างประโยชน์ต่อการศึกษาของจังหวัดพัทลุง จำนวน 38 ราย

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด