ยกระดับ รังวัดที่ดิน ด้วยดาวเทียม

กรมที่ดิน ประกาศยกระดับการรังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ภายในปี 2562 ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการถือครองและเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิที่ดิน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรังวัด การจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดิน ตลอดจนลดภาระของประชาชนในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากการรังวัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเพื่อการออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผ่านมา พบว่าการรังวัดทำแผนที่ไม่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินที่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบอ้างอิงตำแหน่งของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินที่ถูกต้อง เพื่อระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน และการให้บริการรังวัดที่ดินที่ล่าช้า เนื่องจากต้องระวังชี้แนวเขต ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมที่ดิน จึงนำเทคโนโลยีโครงข่ายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) สำหรับใช้รังวัดเฉพาะราย เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง มีมาตรฐานระดับสากล ประชาชนได้รับบริการด้านการรังวัดที่ดินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐและเอกชน ของทุกหน่วยงานมีความถูกต้องสัมพันธ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น กรมที่ดิน จึงได้ประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัด ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว กรมที่ดินได้ติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม อ้างอิงถาวร (CORS) จำนวน 121 สถานี และจัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจร (Rover) จำนวน 1,100 เครื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2560 กรมที่ดิน ได้ประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัด ด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ขึ้นในพื้นที่ 15 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้แก่ นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี จันทบุรี สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และจะประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัดฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2562

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน โทรศัพท์ (02) 503-3367