วว.ลงนามความร่วมมือกรมการแพทย์ มุ่งวิจัยทดสอบเวชสำอางจากสารสกัดธรรมชาติไทย

นางฉันทรา   พูนศิริ   รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์   กระทรวงสาธารณสุข  ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดจากธรรมชาติไทย  เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง วว.ซึ่งจะทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ในการพัฒนาสารสำคัญและประสิทธิภาพของสารธรรมชาติต่างๆ ในระดับก่อนคลินิก  (pre-clinic) รวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และกรมการแพทย์” จะทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านการทดสอบประสิทธิภาพระดับคลินิก รวมทั้งเป็นหน่วยการผลิตขั้นต้น เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เวชสำอาง…ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไทย…พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางไทย บนฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) การใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า และคงเอกลักษณ์คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไว้  รวมทั้งร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมจากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ด้วย วทน.