“กรมป่าไม้” จับมือ GISTDA งัดเทคโนฯ ดิจิทัลแก้บุกรุก

กรมป่าไม้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรม
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้มีภารกิจต้องป้องกันรักษาพื้นที่ป่ามากกว่า 60-70 ล้านไร่ แต่อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการดูแลผืนป่าในความรับผิดชอบ
ประกอบกับการวางยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ตั้งเป้าจะเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้ได้ร้อยละ 15 หรือประมาณ 49 ล้านไร่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไม้ภายในประเทศ ซึ่งจากการประเมินของปี 2559 พบความต้องการใช้ไม้มีมากถึง 58 ล้านตัน ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการในทุกมิติ แนวคิด Forest 4.0 In Thailand 4.0 จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการขับเคลื่อนการทำงานของกรมป่าไม้ไปสู่เป้าหมายเดียวกับที่รัฐบาลกำหนดไว้
โดยกรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์หาจุดพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพและส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นพิทักษ์ไพร ทั้งโทรศัพท์มือถือ แท็บเลต และคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการตรวจยึด พร้อมทั้งจับกุมการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
นอกจากนี้ กรมจะใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการวิเคราะห์ กำหนดขอบเขตการทำงาน ระหว่างกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมที่ดิน ปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ และวางแผนในการบริหารจัดการพื้นที่ (Zoning) ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อรองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ตั้งเป้าให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ พร้อมสร้างระบบเฝ้าระวังด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ณ ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ 13 จังหวัด เพื่อติดตามการฟื้นฟูป่า และป้องกันการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มเติม ระบุติดตามแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ได้ทางมือถือตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน กรมจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยการจัดตั้ง “ห้องปรึกษาหารือ” ให้กับป่าชุมชน เครือข่ายอาสาพิทักษ์ป่า วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไม้ ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานในระบบ RFD Single windows คือการสร้างระบบตรวจสอบและอนุญาตที่ดี ด้วยระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ขออนุญาตผ่านด่านออนไลน์ ขอออกใบเบิกทาง พร้อมทั้งแสดงเส้นทางการเคลื่อนย้ายไม้และของป่า ขอหนังสือกำกับ ขอใบรับรองไม้และใบอนุญาตส่งออก การขอขึ้นทะเบียน สวนป่ารวมทั้งขอตรวจพิสูจน์ไม้ให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจสอบสถานะของการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ