เชียงใหม่ตั้งเป้า 5 ปี ‘เมืองแห่งกาแฟ’

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1-Lanna Thai Coffee Hub โดยมี ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันดำเนินงานภายใต้การสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2560 จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อหวังยกระดับคุณภาพผลผลิตกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีคุณภาพสูงขึ้นตรงตามความต้องการของตลาด พร้อมกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง

นายปวิณ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดประชุมเพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565 ไว้ 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านการตลาด กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งในฤดูการผลิตที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกกาแฟ 19 อำเภอ จำนวน 17,487 ไร่ มีผลผลิตประมาณ 3,848 ตัน ผลเฉลี่ยต่อไร่ทั้งจังหวัด ประมาณ 220 กิโลกรัม

ด้าน ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ำและมีสภาพภูมิอากาศดี บางพื้นที่มีความสูงระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไป จึงเหมาะแก่การปลูกกาแฟอย่างยิ่ง ซึ่งกาแฟสามารถปลูกได้ดีใต้ร่มเงาของต้นไม้ต่างๆ โดยตั้งเป้าจังหวัดเชียงใหม่เป็น “เมืองแห่งกาแฟ” ภายใน 5 ปี

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน