กยท. เปิดหลักสูตร “การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม” หวังแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

กยท. เปิดหลักสูตร “การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม” นำนวัตกรรมการผลิตสู่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการ กระตุ้นการใช้ยางในประเทศ หวังแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

การยางแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร “การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า นำนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา สู่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพาราไทย ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กล่าวว่า กยท.ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายรุ่น เนื่องจากหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้นำยางพารามาแปรรูปให้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยางเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนผู้ประกอบกิจการยาง ตามแผนงานการสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ โครงการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรม กิจกรรมการสนับสุนนและส่งเสริมประสิทธิภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

“ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติยางกระบวนการผลิตน้ำยางข้นชนิดครีม พร้อมทั้งเรียนรู้กระบวนการทำและทดสอบคุณภาพน้ำยางข้นชนิดครีม การตีฟอง การทำให้น้ำยางสดแยกตัวโดยใช้สารเคมี “ครีมมิ่งเอเจ้น” ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและที่สำคัญ คือ มีการลงทุนน้อยกว่าการผลิตน้ำยางข้นชนิดที่ต้องใช้เครื่องปั่นที่มีราคาสูง”

นางณพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 องค์กร ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยาง ด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือการแปรรูปยางพารา ด้านการวิเคราะห์ทดสอบยาง และผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล ทั้งในระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงข้อมูลสารสนเทศยางพารา และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางให้กับภาคเอกชน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์   แปรรูปจากยางพาราที่ตนเองสนใจ และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ายางพาราของประเทศต่อไปได้

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและการใช้ประโยชน์น้ำยางข้นชนิดครีม” รุ่น 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โทร 02 9407391 ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท