มทร.ธัญบุรี บูรณาการเรียนการสอน ช่วยวิสาหกิจชุมชน

เครื่องหนังบุญเพ็ง วิสาหกิจชุมชน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 1 ใน 12  ของนักศึกษาชั้นปีที่ หลักสูตร4ปีเทียบโอน) สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานจริง ด้านการตลาดเข้าไปพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพา หิรัญกิตติ เปิดเผยว่า สำหรับกระบวนการเรียนการสอนวิชา WiL การบูรณาการวิชา 4 วิชา ของสาขาวิชากาตลาด คณะบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน ได้แก่ วิชาการบริหารการค้าปลีก วิชาการบริหารการตลาด วิชาการบริหารการขาย และวิชาการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ บรรจุในการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปีของสาขาวิชาการตลาด เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ในด้านการตลาดเข้าไปพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) และการทำตลาดดิจิตอล ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชนให้ออกสู่ตลาดสากล และจัดทำแผนธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชน สามารถนำเอาแผนธุรกิจหรือแผน Start up ไปขอเงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้

“ฟ้า” นางสาวฐิติรัตน์ ชาริโท เล่าว่า ในส่วนของกลุ่มมีสมาชิกภายในกลุ่มทั้งหมด 25 คน ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ ก่อนที่ทุกกลุ่มจะลงพื้นที่ ต้องมีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานและลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การควบคุมและดูแลของอาจารย์สาขาวิชาการตลาด 2 วันในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลในวิสาหกิจชุมชน จากนั้นนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิสาหกิจนั้นๆ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ จัดทำเป็นรายงานเพื่อมอบให้วิสาหกิจชุมชนใช้เป็นเอกสารเพื่อยื่นต่อสถาบันทางการเงิน ตลอดจนการทำตลาดออนไลน์ การทำสื่อโฆษณาสินค้า จัดการแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน ในงาน Marketing Day 2017 ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทราบถึงแนวความคิดของวิสาหกิจชุมชน โอกาสนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาสินค้าให้กับวิสาหกิจชุมชน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การวิจัยตลาดและการทำการตลาดออนไลน์

“หมิว” นางสาวศรัญญา คชนินทร์ เล่าว่า ตนเองได้มีโอกาส 2 วันในลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นมา ความต้องการของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งตอนสัมภาษณ์คุณลุงและคุณป้าเป็นกันเองและให้การต้อนรับ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของลุงเป็นงานทำมือ ที่มีค่าและมีราคาสูง ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับราคา ลุงมีความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ แต่ยังขาดความรู้ทางด้านการตลาด รวมไปถึงการจดลิขสิทธิ์ ตนเองและเพื่อนจึงได้แนะนำคุณลุง “ประทับใจที่ได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ นำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้จริง” ดีกว่าที่จดจำในห้องเรียน ซึ่งวิชานี้สามารถนำความรู้ไปใช้และปฏิบัติงานได้จริง

“เปา” นายฉันทิศ เปรมกมล เล่าว่า รับผิดชอบในการทำสื่อออนไลน์ เช่น ในเรื่องของ Social Media นอกจากนี้ยังสอนลุงในการใช้ Social Media เพื่อการขายสินค้า การสร้าง Content วิธีการโปรโมทสินค้า สร้างเว็บไซต์ และสอนการใช้งานเว็บไซต์ ดีใจที่ได้นำความรู้ไปถ่ายทอด สร้างประโยชน์ ทำให้คุณลุงคุณป้ามีความสุข “ทุกวันนี้คนจะซื้อขายบนออนไลน์มาก สินค้าของลุงจะได้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้กับชุมชน”

“เจมส์” นายรนชัช เทียมเงิน เล่าว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ลงพื้นที่ ได้เห็นปัญหา “ชอบวิชานี้มาก ได้เรียนรู้จริงในภาคสนาม เติมเต็มสิ่งที่ลุงขาด ทำให้ลุงและป้ามีความสุข” ตนเองรับผิดชอบในการทำสื่อโฆษณาสินค้า ซึ่งตนเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย ต้องเรียนรู้เองจากหนังสือและ youtube พยายามทำให้ออกมาดีที่สุด เพื่อความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ของสินค้า ทำให้จูงใจผู้บริโภค เห็นทางชุมชนของลุงมีความสุข ตนเองก็มีความสุข ในฐานะของนักศึกษาที่ได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้จริง

ทางด้านนายบุญเพ็ง ระว้า เครื่องหนังบุญเพ็ง วิสาหกิจชุมชน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เล่าว่า สำหรับผลิตภัณฑ์กระเป๋าเครื่องหนัง ปัจจุบันมีการนำแฝกมาฟั่นผสมผสานกับหนังแท้ โดยได้แรงบันดาลใจในการนำแฝกมาใช้ เพราะรัชกาลที่ 9 มีโครงการให้ชาวบ้านปลูกหญ้าแฝก ดีใจที่นักศึกษาติดต่อและเข้ามายังชุมชน ตั้งแต่การลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ ดูแลแบบใกล้ชิด ไปทำเพจให้ ไปถ่ายรูปสินค้าเพื่อไปโปรโมท รู้สึกดีใจมากๆ ที่เข้ามาช่วย ทำให้สินค้าของลุงกับป้าเป็นที่รู้จักมากขึ้น และขายได้มากขึ้นอีกด้วย แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกคนด้วย

ปีการศึกษา 2560 ได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 12 วิสาหกิจชุมชน พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ได้ใช้ทักษะในด้านต่างๆ ที่ตนเองถนัด ถือเป็นการฝึกประสบการณ์ในสาขาวิชาของตน และทราบถึงข้อมูลและการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน สามารถนำจุดแข็งของวิสาหกิจชุมชนมาพัฒนาต่อยอดให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน และทราบถึงปัญหาในการดำเนินงาน สามารถหาหนทางแก้ไขร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ทางสาขาวิชาจะมีการแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน ในงาน Marketing Day 2017 ณ หอประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  ตึกสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ  โทร  0-2549-4818

 

ชลธิชา ศรีอุบล  กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี