เตือน ‘สามี-ภรรยา’ ไม่จดทะเบียนเสียสิทธิ

พะเยา – นางนาฎน้อย เอิบสุขศิริ ประกันสังคมจังหวัดพะเยา เผยว่า มีผู้ประกันตนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่เป็นสามี ภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะส่งผลกระทบเมื่อลูกจ้างผู้ประกันตนเสียชีวิต ทำให้ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมไมได้รับความสะดวกในการรับสิทธิ เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบในการพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน หรือจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ ซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้อง จึงขอแนะนำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่อยู่ร่วมกันในลักษณะของสามี ภรรยา ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม

ในการขอรับเงินสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรกฎหมายประกันสังคมกำหนดระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตน เหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท ต่อบุตร 1 คน สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน หากผู้ประกันตนฝ่ายชายเป็นผู้ใช้สิทธิแต่ไม่จดทะเบียนสมรส ก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ จะต้องจดทะเบียนรับรองบุตร

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด