สกอ.-สวทน.เดินหน้า “ทาเลนต์โมบิลิตี้” ดึงวิจัยอุดมศึกษาเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการทาเลนต์ โมบิลิตี้ (Talent Mobility) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ทาเลนต์ โมบิลิตี้นับเป็นนโยบายสำคัญต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศในภาพรวม ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลนโยบายทาเลนต์ โมบิลิตี้ จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายดังกล่าว โดยอาศัยสถาบันอุดมศึกษาเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนนโยบาย
เลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในสังกัดเป็นจำนวนมาก และการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม จะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน เป็นการนำความรู้ความสามารถไปใช้ได้จริง ขณะเดียวกันคณาจารย์ก็จะได้เข้าใจโจทย์จริงที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ในทางกลับกันก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่อยู่ในภาคเอกชนได้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้กับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง
“การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทาเลนต์ โมบิลิตี้ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในระยะยาวต่อไป” เลขาธิการ กกอ.กล่าว
สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินโครงการทาเลนต์ โมบิลิตี้ จำนวน 19 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด