ดันเชียงใหม่เป็น “เมืองแห่งกาแฟ” จัดร่างยุทธศาสตร์ 5 ข้อ

เชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดต้นน้ำ และมีสภาพอากาศดี บางพื้นที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป เหมาะแก่การปลูกกาแฟอย่างยิ่ง กาแฟสามารถปลูกได้ดีใต้ร่มเงาของต้นไม้ต่างๆ อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปี จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองแห่งกาแฟ จากการศึกษาพบว่า การปลูกกาแฟบนพื้นที่สูงส่งผลให้เกษตรกรไม่เผาทำลายป่า เพราะเกษตรกรต้องดูแลรักษาต้นกาแฟให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพ ส่วนด้านการตลาดพบว่า กาแฟยังมีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565 ไว้ 5 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลลค่าเพิ่ม, กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านการตลาด, กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา และกลยุทธ์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ด้าน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า เร่งพัฒนางานส่งเสริมการผลิตกาแฟให้มีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวง เช่น โครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการ 9101 โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ โครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตลอดจนภาคเอกชน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด