ผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น-เน้นริเริ่ม

บุรีรัมย์นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน เผยผลคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2561 อันดับ 1 เป็นกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานท่ายางบ้านลาดพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สชป.14 อันดับ 2 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ตำบลวังหว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สชป.9 อันดับ 3 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง 11 ขวา-1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน สชป.13 อันดับ 4 มี 3 โครงการ ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองตะเคียน โครงการชลประทานสงขลา สชป.16 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานมหาสวัสดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สชป.11 และกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานห้วยตลาด โครงการชลประทานบุรีรัมย์ สชป.8
เกณฑ์ตัดสินกำหนดไว้ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม บทบาท และการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกลุ่ม กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด