“อาชีวะ” จับมือเอกชนอู่ต่อเรือใหญ่ พัฒนาผลิตกำลังคน-ป้อนตลาดพาณิชย์นาวี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ยังต้องการกำลังคนที่มีทักษะอาชีพและทักษะฝีมือ อีกจำนวนมากกว่าหลายหมื่นคน ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งมีหน้าที่ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของประเทศ จึงมอบหมายให้วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีท่าเทียบเรือทั้งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันยกระดับความรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสาขาพาณิชย์นาวีให้มีคุณภาพ

นักศึกษาที่เรียนในสาขาพาณิชย์นาวี จะได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรขั้นต้น STCW 2010 จากกรมเจ้าท่า และรับใบประกาศนียบัตรลูกเรือฝ่ายเดินเรือก่อนก้าวขึ้นสู่ประกาศนียบัตรนายประจำเรือ ส่งผลให้นักศึกษาทุกคนรู้เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ และวางแผนการทำงานสำหรับอนาคตได้อย่างถูกต้อง มีทิศทาง
ปัจจุบัน มีสถานศึกษาหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนต้องใช้ครูผู้สอน สื่อการสอน และครุภัณฑ์ต่างๆ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล รวมถึงเรือฝึกกลเดินทะเลที่จะใช้สำหรับฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลให้แก่ผู้เรียน แต่เราไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์และสื่อการสอนที่ครบถ้วนได้ภายในระยะเวลาจำกัด
ดังนั้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพพาณิชย์นาวี จึงได้มีมติให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี โดยลงนามความร่วมมือกับบริษัท หะรินสุตขนส่ง จำกัด เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอน วางแผนการฝึกภาคปฏิบัติ และการวัดผลประเมินผลการเรียนของนักศึกษา และฝึกปฏิบัติจริงในทะเลโดยเรียนรู้ระบบเรือขนส่งสินค้าจริงๆ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด