มน.เปิดเวทีวิชาการพืชสวนแห่งชาติ รวมองค์ความรู้-นำผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

ผศ.ดร. พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการสถานบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก ผลิตผลทางพืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ นอกจากนี้การผลิตเพื่อการบริโภคและใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและส่งออก ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ที่ทำรายได้เป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร
ผศ.ดร. พีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ฯ มน. จึงร่วมกับภาคี จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม นี้ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนที่มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขา ได้แก่ การผลิตผลไม้ การผลิตผัก การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงและการขยายพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีและสรีรวิทยาการ ผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การอารักขาพืช ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
“ทั้งยังมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและสาธารณชน สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-5596-3014” ผศ.ดร.พีระศักดิ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด