สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด โคขุนคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นตลาด

จากปัญหาราคาโคขุนตกต่ำ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีรายได้น้อย และขาดความมั่นคงในอาชีพ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ขึ้น โดยการนำหลักการและวิธีการสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือสมาชิก

นายวัชรินทร์ กลางประพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด บริหารงานคล้ายกับสหกรณ์การเกษตรทั่วไป แต่จุดเด่นจอยู่ที่การแปรรูป โดยมีการบริหารจัดการในส่วนของธุรกิจแปรรูป มีฝ่ายส่งเสริมเรื่องของโคขุน ส่งเสริมการตลาด ฝ่ายตัดแต่งแผนกขนส่งเนื้อ แบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีการจัดหาทุน สนับสนุนด้านปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นโค และอาหาร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่สมาชิก เช่น ปัญหาโคป่วย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา

ปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงโคลูกผสมไทยยุโรป และรับซื้อโคขุนเต็มที่แล้ว เพื่อนำเข้าโรงชำแหละแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยสหกรณ์มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น อาทิ เนื้อตัดแต่งตามชิ้นส่วนพร้อมปรุง ลูกชิ้น ไส้กรอก เนื้อหมัก เนื้อบด น้ำหมักเนื้อ เป็นต้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง ณ วันนี้ ยอดการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มั่นใจในความปลอดภัย สหกรณ์จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งในอนาคตสหกรณ์จะสร้างโรงชำแหละมาตรฐาน GMP เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มยอดการจำหน่าย นำไปสู่ความก้าวหน้าและเข้มแข็งของสมาชิกและสหกรณ์

“สำหรับการรับซื้อโคจากสมาชิกนั้น สหกรณ์จะรับซื้อตามคุณภาพของไขมันแทรกเนื้อ โดยซื้อตามราคาน้ำหนักซากอุ่น มีคณะกรรมการ พนักงาน และสมาชิก เข้าร่วมในการตัดเกรดไขมัน ซึ่งสหกรณ์ประกาศรับซื้อที่ เกรด 2.5 กิโลกรัมละ 200 บาท เกรด 3 กิโลกรัมละ 220 บาท ถ้า 3.5 เราซื้อในราคากิโลกรัมละ 225 จนถึงเกรด 5 ราคากิโลกรัมละ 290 บาท แต่สำหรับปีนี้ หากสมาชิกสามารถผลิตโคให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม สหกรณ์จะเพิ่มราคาให้อีก 300 บาท ต่อตัว และเกรดไขมัน 3.5 จะเพิ่มราคาให้อีก 1,000 บาท ต่อตัว ไปเรื่อยๆ จนถึงเกรด 5 สหกรณ์เพิ่มราคาให้อีก 10,000 บาท ต่อตัว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้ตลาดมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและเนื้อของสหกรณ์หนองสูงมากยิ่งขึ้น” นายวัชรินทร์ กล่าว

ด้าน นายไพฤทธิ์ วิเศษศรี สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด เล่าว่า ก่อนที่ตนจะมาเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น ต้องขายวัวตามตลาด ทำให้มีปัญหาขายได้ในราคาต่ำ แต่หลังจากที่ตนเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองสูง รู้สึกมีความสุขมาก เหมือนมีสหกรณ์เป็นที่พึ่ง มีที่ปรึกษาและยังมีตลาดรองรับที่แน่นอน อีกทั้งสิ้นปีก็จะมีการเฉลี่ยคืน และมีการปันผลให้กับสมาชิกทุกคน

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด สหกรณ์มุ่งเน้นส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงโคขุนคุณภาพรวบรวมนำมาชำแหละแล้วจัดจำหน่ายเป็นธุรกิจที่ครบวงจร ณ วันนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง ช่วยลดภาระหนี้สิน และสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ไปได้อย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด