พณ. เปิดโครงการ “โชห่วย-ไฮบริด” ยกระดับร้านค้าชุมชนทั่วประเทศ-ขายผ่านออนไลน์

พาณิชย์เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทยสู่ “โชห่วย-ไฮบริด” ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในร้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่มือผู้บริโภค ได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทย และผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของ DEPA

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทยสู่ โชห่วย-ไฮบริด” ว่า เนื่องจากเป็นโครงการสำคัญที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของไทย ผ่านร้านค้าชุมชนให้สามารถเผชิญความท้าทายต่อการแข่งขันที่รุนแรง

แนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (DEPA), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อนำมากำหนดแนวทางการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ พบว่าร้านค้าชุมชนไทยมักจะพบกับอุปสรรคสำคัญในการทำธุรกิจ 3 ด้าน คือ 1. ด้านการตลาด การขายสินค้าที่ไม่ตรงใจผู้บริโภค 2. ด้านโลจิสติกส์/สินค้าคงคลัง ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และ 3. ด้านข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ไม่จัดทำรายงานข้อมูลทางการเงิน

รมช.พาณิชย์กล่าวอีกว่า การพัฒนาธุรกิจการค้าจะลงพื้นที่ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ (เชียงใหม่ กรุงเทพฯ อุดรธานี และสงขลา) เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ร้านค้าชุมชนและด้านปฏิบัติในการลงมือปรับภาพลักษณ์ ณ ร้านค้าจริง โดยมีร้านที่เข้าร่วมแล้วจำนวน 200 ร้านค้า จากนั้นกรมจะคัดเลือกร้านค้าที่มีความพร้อมจำนวน 100 ร้านค้า เพื่อให้คำปรึกษาในเชิงลึก พัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นร้านโชห่วย-ไฮบริด

สำหรับร้านโชห่วย-ไฮบริด จะทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมคำสั่งซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค/ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำลังพัฒนาการซื้อ-ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับร้านค้าโชห่วยและร้านค้าชุมชน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560