สกอ.-9 เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ทำแผนป้องกัน-แก้ปัญหายาเสพติดในสถาบัน

นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อยุติการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา การทบทวนผลดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีที่ผ่านมามีความจำป็นอย่างยิ่งในการกำหนดแนวทางการบูรณาการแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ กกอ. กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้ วัตถุประสงค์คือให้สามารถดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561 และสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

รายงานข่าวเผยว่า โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เป็นโครงการภายใต้การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ดำเนินการโดยใช้เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย และชี้แจงกรอบการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย ในการจัดทำแผนงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560