ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร ผ่านการรับรอง ISO 9001: 2015

น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร (กลาง) นำทีมพนักงานร่วมภาคภูมิใจในโอกาสที่ศูนย์ฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 มาตรฐานสากลความเป็นเลิศในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการต่างๆ ซึ่งได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร มีภารกิจและขีดความสามารถทางด้านงานวิจัยและพัฒนาใน 3 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มวิจัยเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยอาหาร และกลุ่มวิจัยบรรจุภัณฑ์ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้เชิงพาณิชย์