สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ-สทท. ร่วมวางเกณฑ์อาชีพท่องเที่ยว

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผนึก สทท. จัดทำมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว ตอบรับนโยบายรัฐที่มุ่งผลักดันไทยเป็นฮับด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค หวังสนับสนุนความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ
รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการต่อกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย ในสาขาวิชาชีพ หรือสาขาอาชีพที่มีการตกลงร่วมกัน คือ ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญโดยตรง
จากนั้นทั้ง 2 ฝ่ายจะแต่งตั้งผู้แทนของแต่ละฝ่ายในการประสานงาน หรือเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของทุกภาคส่วนเป็นลำดับต่อไป
ด้าน นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) กล่าวว่า ในฐานะที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการประสานงานอย่างมีระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชน ในการส่งเสริมให้มีระบบการรับรองคุณภาพ ระบบมาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพของธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีจรรยาบรรณ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาก้าวหน้า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและเป็นอีกหนทางหนึ่งในการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเทียบเท่ากับระดับอาเซียนและก้าวสู่ระดับสากลในอนาคต
อนึ่ง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและมีอำนาจหน้าที่ในการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงมีอำนาจหน้าที่ในการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพแก่บุคคลที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพที่สถาบันกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ