หนุน “อปท.” ร่วมจัดการศึกษาปฐมวัย สกศ.ชงสพฐ.ส่งศึกษานิเทศก์ช่วยยกระดับวิชาการ

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า ตามที่ นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) มอบให้ สกศ.เป็นเจ้าภาพศึกษาและพัฒนาแนวทางจัดการศึกษาปฐมวัย อายุ 3 ขวบ ซึ่งเป็นเรื่องที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ว่าต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาเด็กเล็กนั้น ตนและคณะทำงานได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษาปฐมวัยจากผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุดรธานี เขต 4 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าจุดเด่นของ อปท.มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่ ครูผู้สอน อาหารโภชนาการ ขณะที่โรงเรียนของรัฐมีปัญหาเรื่องครูผู้สอนที่มีจำนวนน้อย ส่วนโรงเรียนเอกชนภาพรวมไม่มีปัญหา เพราะเป็นคนละกลุ่มเป้าหมาย
จากการลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. จังหวัดเพชรบุรี ยังรับทราบข้อเสนอกฎหมายเปิดช่องให้ร่วมกันจัดการศึกษาได้ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีจำนวนเด็กน้อยแต่อยู่ใกล้กัน ขณะที่ จังหวัดอุดรธานี มีข้อเสนอให้จัดการศึกษาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนรัฐ เนื่องจาก อปท.มีความพร้อมในเรื่องงบประมาณ แต่ขาดความพร้อมในด้านสถานที่ ขณะที่โรงเรียนรัฐมีความพร้อมด้านสถานที่ ก็อาจให้ใช้สนามเด็กเล่นรวมกันได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมพลัง ประหยัดงบประมาณ และใช้ทรัพยากรร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง สกศ.จะนำข้อมูลต่างๆ มาสังเคราะห์และจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนของมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นขณะนี้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติได้พัฒนามาตรฐานขึ้นมาเป็น 3 กลุ่มมาตรฐาน 53 ตัวชี้วัด ซึ่งจะมีการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด