มฟล.ครบ 19 ปี-ย้ำปั้นบัณฑิตพร้อมเข้าสู่ตลาดโลก

ผศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในโอกาสครบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ว่า มฟล.เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในระดับสากล มีความเป็นเลิศในศิลปะ และวิทยาการสาขาต่างๆ เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศและ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งเป็นแหล่งสร้างสมและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการนำองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย ออกไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัย แห่งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ได้มีการผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวเดินไปสู่ความยอมรับของสังคมและนานาประเทศ สามารถผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 20,000 คน ที่กระจายอยู่ในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
“มฟล.จึงมีความพร้อมในทุกด้านที่จะร่วมมือพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาและวางหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดงาน เน้นพัฒนาภาษาต่างประเทศ รวมถึงการเตรียมนักศึกษาให้พร้อม ไม่เฉพาะเพื่อท้องถิ่น หรือในประเทศเท่านั้น เพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังให้ความสำคัญ กับคำว่าโอกาส ที่เป็นเจตนารมณ์เดิมว่า จะไม่มีนักศึกษาคนใดที่ เรียนได้ ต้องออกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะความยากจน โดยพร้อมที่จะจัดหาทุนการศึกษาเข้ามาสนับสนุน” อธิการบดี มฟล. กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด