เกษตรฯ เปิดงบ ปี 61 ลุย 15 แผนหลัก ยกระดับคน มาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ 4.0

กระทรวงเกษตรฯ แจงงบปี 61 วงเงิน 103,586 ล้านบาท เดินหน้าเป้าหมาย 15 โครงการสำคัญตามนโยบาย ยกกระดาษ A4 ในกรอบวงเงิน 57,742 ล้านบาท  ขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve  มั่นใจ รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5  จีดีพีเกษตรโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ตามเป้าที่กำหนด

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม 103,586.6227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,881.1376 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.95) แยกเป็นส่วนราชการและองค์การมหาชน 17 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรจำนวน 99,830.6782 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรจำนวน 1,447.5752  ล้านบาท และกองทุน 5 หน่วยงาน ได้รับจัดสรรจำนวน 2,308.3693 ล้านบาท

หากมองภาพรวมสามารถจำแนกเป็น 1) งบบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 25,823.0087 ล้านบาท  2) งบรายจ่ายตามภารกิจ (Function) วงเงิน 17,422.3205 ล้านบาท  3) งบบูรณาการ (Agenda) วงเงิน 53,234.3502 ล้านบาท และ 4) งบพื้นที่ (Area) วงเงิน 7,106.9433 ล้านบาท  ในจำนวนนี้ มีงานโครงการสนับสนุนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ยกกระดาษ A4) และงานสำคัญอื่นๆ จำนวน 57,742.1386 ล้านบาท ประกอบ 15 โครงการ/แผนงานสำคัญ ประกอบด้วย

1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 50,010.2374 ล้านบาท 2) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1,868.4714 ล้านบาท  3) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 449.0476 ล้านบาท 4) Zoning by Agri-Map 333.0441 ล้านบาท  5) Smart Farmer 143.7429 ล้านบาท  6) พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบ ประชารัฐ 21.9530  ล้านบาท  7) ธนาคารสินค้าเกษตร 40.6349 ล้านบาท 8) เกษตรอินทรีย์ 910.4219 ล้านบาท   9) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 379.3885 ล้านบาท  10) จัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน 577.9542 ล้านบาท  11) ขยายศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าว 472.9215 ล้านบาท  12) ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 351.1151 ล้านบาท 13) ตลาดสินค้าเกษตร 268.1654 ล้านบาท 14) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) 1,414.2919 ล้านบาท  และ15) การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  500.7488 ล้านบาท

สำหรับแผนการใช้จ่ายแต่ละไตรมาส กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยไตรมาสแรก ปี 2561 วงเงิน 33,891.39 ล้านบาท (ร้อยละ 32.72)  ไตรมาสที่ 2 จำนวน 23,478.51 ล้านบาท (ร้อยละ 22.67) ไตรมาสที่ 3 จำนวน 22,359.16 ล้านบาท (ร้อยละ 21.58) และไตรมาสที่ 4 จำนวน 23,857.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.03  ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลสัมฤทธิ์จะได้รับจากการดำเนินงานตามงบประมาณปี 2561 ในภาพรวม จะช่วยให้รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 อัตราการขยายตัวภาคเกษตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3

ทั้งนี้ ปี 2561 กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดเป้าหมายให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0” โดยมีกรอบแนวคิดและการดำเนินงานต่อเนื่องตามนโยบายยกกระดาษ A4 ซึ่งจะเป็นกลไกผลักดันให้แผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ในปี 2561 บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เร่งสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่อง