ติวเข้มชาวนาแปลงใหญ่ยุค 4.0 ทำนาปลดหนี้-นำร่อง 7 จังหวัด

ที่โรงแรมโฆษะ ถนนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายเมธี จันทร์จารุภรณ์ ประธานสถาบันประชาชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน เปิดสัมมนา ทางเลือกทางรอด “ชาวนาบอกชาวนาปรับตัวอย่างไรในยุค 4.0” โดยมีเครือข่ายองค์กรชาวนาเพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวนาไทยเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ เพื่อก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ และใช้แนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางอาหาร เป็นผู้นำข้าวในตลาดโลก

นายระวี รุ่งเรือง นายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทย กล่าวว่า ชาวนาต้องรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง ภาครัฐต้องให้ชาวนามีส่วนร่วมในระดับนโยบายและการบริหารจัดการ เพื่อการปลดหนี้เป็นสูญ การรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ตั้งเป้าว่าโครงการปลดหนี้เป็นสูญจะกระจายให้ได้ถึงล้านไร่ และขอให้ ธ.ก.ส.ช่วยพักดอกเบี้ย โดยวางแผนว่า 5 ปี โครงการนี้จะสำเร็จ ซึ่งมีการทดลองทำใน 7 พื้นที่ คือ ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ ขอนแก่น และนครราชสีมา ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี และนครปฐม โดยมีพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ โดยจะทดลงทำนาแปลงใหญ่ให้เห็นว่าสามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรที่ร่วมในโครงการได้ในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งจะเกิดนาแปลงใหญ่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้

พร้อมกับใช้ประโยชน์กับนาแปลงใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด