นักวิจัยล้านนาชู “ป่าเหมี้ยง” พัฒนาห่วงโซ่คุณค่ากาแฟไทย หนุนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง!

ผศ. กนกวรรณ เวชกามา หัวหน้าโครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของกาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง เผยภายหลังนำคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่โครงการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของกาแฟของเกษตรกรรายย่อยในภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อเก็บข้อมูลวิจัยช่วงที่ 1 ว่า โครงการวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าให้แก่อุตสาหกรรมกาแฟของประเทศไทย โดยเริ่มดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายต้นแบบ คือบ้านป่าเหมี้ยง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์และปลูกกาแฟในพื้นที่

“จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ปัญหาที่บ้านป่าเหมี้ยงกำลังเผชิญคือการไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพราะยังขาดแคลนเครื่องมือในกระบวนการแปรรูปกาแฟ รวมถึงการยังไม่สามารถบริหารจัดการกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟบ้านป่าเหมี้ยงได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของการปลูกกาแฟบนพื้นที่ 1-A ของตำบลแจ้ซ้อน ด้วยเหตุนี้ชุมชนและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นจึงมีแนวคิดในการรวมกลุ่มเกษตร เพื่อพัฒนาวิสาหกิจในการผลิตกาแฟ เพื่อสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และให้พื้นที่ปลูกกาแฟอยู่กับพื้นที่ป่าได้อย่างลงตัว รวมถึงการให้ความรู้ในการปราบศัตรูพืชโดยสารชีวพันธุ์ เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน”

ผศ. กนกวรรณ กล่าวด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในช่วงแรกของการวิจัย โดยจะเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การตลาดในบ้านป่าเหมี้ยง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะพื้นที่ สืบทอดและขยายผลการประกอบอาชีพปลูกกาแฟ รวมทั้งสร้างความยั่งยืนในการปลูกกาแฟ ส่งผลต่อรายได้และเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน

บทความก่อนหน้านี้กรมฯน้ำเปิดระดมความคิดกม.น้ำ ย้ำอีกไม่เก็บค่าน้ำเกษตรกรรายย่อย ชี้เก็บรายใหญ่ไม่กระทบปชช.
บทความถัดไปอดีตข้าราชการทหาร หันจับอาชีพเพาะเลี้ยงปลาปลาเบญจพรรณควบคูกับทำการเกษตรแบบผสมผสานในช่วงปั่นปลายของชีวิต มีอิสระ ลงทุนน้อย ผลตอบแทนสูง