สกอ.ดันโครงการ “พี่เลี้ยงโรงเรียน” เพิ่มคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน-พัฒนาท้องถิ่น

ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาธิการ กกอ.) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2560 และมอบนโยบาย “การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการยกระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ว่า สืบเนื่องจากปัญหาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องศักยภาพครูและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ยังขาดความพร้อมต่อการปฏิรูปการศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21 นโยบายของ ภาครัฐในปัจจุบัน จึงกำหนดบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภาครัฐมุ่งหวังให้ระบบเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค จำนวน 9 เครือข่าย โดยการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการเชื่อมโยงและถ่ายทอดนวัตกรรม องค์ความรู้ ตลอดจนความเชี่ยวชาญต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน
“โดยผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องศักยภาพครู คือความมั่นใจในเทคนิคการสอนและใช้นวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้สู่นักเรียน และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั่วประเทศ ทั้งการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การฝึกให้นักเรียนคิดเป็น จากรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การใช้ทักษะการติดต่อสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม และพร้อมที่จะรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมโดยไม่ตกเป็นเหยื่อของสังคม ทุกบริบทจะต้องเข้าไปสอดรับต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ” เลขาธิการ กกอ.กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด