ซุปเปอร์มาร์เก็ตกทม.ผ่านเกณฑ์ 80%

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 234 แห่ง เพื่อมอบป้ายรับรองมารตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. โดยใช้แบบตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่สะสมอาหารตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 4/2559 เรื่องข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร พบว่าทั้ง 234 แห่ง มีผ่านมาตรฐานและได้รับป้ายรับรอง 188 แห่ง หรือ ร้อยละ 80.34 ไม่ผ่านมาตรฐาน 46 แห่ง หรือ ร้อยละ 19.66

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ มีสิ่งที่ต้องพัฒนา ได้แก่ 1. ตู้แช่เย็นหรือตู้แช่แข็ง หรือห้องแช่เย็น หรือห้องแช่แข็งมีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอและมีตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได้ 2. ขนมอบหรือเบเกอรี่กรณีที่ไม่ได้บรรจุในถุงหรือกล่อง ต้องวางจําหน่ายในตู้หรือมีการปกปิดให้มิดชิด 3. การติดป้ายแสดงบริเวณการแยกเก็บอาหารหรือสินค้าที่หมดอายุหรือชํารุดที่รอการเก็บกลับคืน 4. ผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพแข็งแรง ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะนําโรคติดต่อ และ 5. การจัดให้มีคําเตือนกับผู้บริโภคเพื่อป้องกันการหยิบจับอาหารด้วยมือไว้ในบริเวณ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน