เกษตรรอต่ออายุพาราควอต สบช่องรออุตฯ โยนสธ.ชี้ขาด

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ 4/2560 ซึ่งมีหน่วยงาน 5 กระทรวงหลักเข้าร่วม ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิด 4 ที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้ โดยระหว่างนี้จะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่ม ไม่ต่ออายุทะเบียน (โดยปกติจะต่อ 6ปี/ครั้ง) และต้องยุติการนำเข้าภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และยุติการใช้สารเคมีทั้ง 2 ตัว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการและเกษตรกร มีเวลาเตรียมตัว โดยระบุว่า พาราควอตจัดเป็นยาพิษที่มีความรุนแรง ไม่สามารถหายาถอนพิษได้ ที่ผ่านมา 47 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใช้แล้ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่ามีการนำเข้าพาราควอตมากถึง 128 บริษัท และคลอร์ไพริฟอสถึง 81 บริษัท
เมื่อวันที่ 13 กันยายน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เปิดแถลงข่าวว่า กรมยืนยันจากการตรวจสอบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีทั้ง 3 ตัว คือ พาราควอตคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เกษตรกรยังสามารถใช้ได้ หากใช้ภายใต้การควบคุมตามปริมาณและวิธีตามฉลากกำหนดการใช้วัตถุอันตรายควบคุมการโฆษณา ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หลังจากนี้ กรมจะนำเสนอข้อมูลจากการตรวจสอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1. การทบทวนค่าพิษวิทยา 2. การห้ามใช้ในประเทศต่างๆ ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ 3. การปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาประชาคมโลก 4 ข้อ 4. ผลการรับฟังความเห็น และ 5. ผลกระทบสุขภาพอนามัย ส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเลขานุการพิจารณา ทั้งนี้ ข้อมูลวิชาการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเป็นเหตุผลที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะยกเลิกหรือไม่ ดังนั้น กรมจำเป็นต้องพิจารณา “ชะลอ” การต่ออายุขึ้นทะเบียนพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ที่กำลังจะหมดอายุในต้นเดือนตุลาคมนี้
ล่าสุด นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงาน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี 2 ตัวยังกล่าวไม่เสร็จ จึงต้องเลื่อนการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกไป แต่จะต้องประชุมหารือและสรุปให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน จากนั้นจึงจะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมอยู่ด้วย เพื่อพิจารณาว่าควรยกเลิกสารพาราควอตหรือไม่ แต่หากยังจำเป็นต่อผู้ใช้และจะไม่ยกเลิกการใช้ จะทำอย่างไรให้ถูกวิธีเนื่องด้วยเป็นสารเคมีอันตราย
นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สารเคมีพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรไว้จะหมดอายุในเดือนตุลาคมนี้ หากยังไม่มีการประกาศห้าม (แบน) อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทางกรมวิชาการเกษตรจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่เคยเป็น แต่ในขณะนี้กรมวิชาการเกษตรไม่รับขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดใหม่เพิ่มเติม แต่ถ้าเป็นวัตถุอันตรายที่เคยขอขึ้นทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วจะพิจารณาให้ตามขั้นตอน

ขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ